Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Jenter med ADHD framstår ofte som dagdrømmere, framfor bråkmakere. Kanskje er det noen av grunnen til at deres ADHD-tilstand forblir uoppdaget. Her leser du om hva som kjennetegner jenter med ADHD, og hvorfor det er viktig å fange opp disse jentene.

ADHD er en utviklingsforstyrrelse med kjernesymptomer som går på dårlig konsentrasjonsevne, hyperaktivitet og vansker knyttet til impulskontroll. Det finnes ifølge det amerikanske diagnosesystemet flere undertyper av ADHD; hvor det blant annet er mulig å få diagnosen selv uten hyperaktivitet og vansker med impulskontroll. Da snakker vi gjerne om ADD, eller om "ADHD uoppmerksom type." 

Hva er ADHD?

ADHD Norge skriver:

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (oppmerksomshets- og hyperaktivitets forstyrrelse). Symptomene kan i de fleste tilfeller forstås som en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro, impulsivitet og vansker med oppmerksomhet. ADHD omtales som en tilstand, og ikke en sykdom.

Video: Psykolog Merete Glenne Øie gir en kort innføring om ADHD.

 

Også jenter har ADHD

ADHD er ikke noe som bare rammer gutter, selv om det gjerne er den hyperaktive, ukonsentrerte og "atferdsvanskelige" gutten mange forbinder med ADHD-diagnosen. Lege Patricia Quinn forteller i en artikkel på amerikanske WebMD:

Gutter med ADHD har ofte atferdsproblemer, og et hovedtema med deres ADHD-forstyrrelse er derfor ofte hvordan denne virker inn på andre.

Hos jenter er et hovedtema snarere hvordan forstyrrelsen virker inn på dem selv.

Nettopp dette at symptomene kommer til uttrykk på litt forskjellige måter kan være en viktig årsak til at ADHD tradisjonelt har blitt forstått som en forstyrrelse som primært rammer gutter. Nye forskningsfunn tyder på at jenter i langt større grad enn tidligere antatt også kan ha ADHD.

Knut Halvar Bronder skriver om denne problematikken:

AD/HD-diagnosen forbinder vi oftest med gutter og voksne. For 25 år siden snakket en om at det var 9 gutter for hver jente med AD/HD, i dag er forholdstallet mer 3:1. En av årsakene til at flere kvinner diagnostiseres er et økende fokus på de vanskene kvinner med AD/HD møter.

 

Ulike typer ADHD hos jenter

Følgende beskrivelser av jenter med ADHD er basert på informasjon fra ADHD Norge, og er gjengitt i et blogginnlegg fra en kvinne som skriver om livet med ADHD. Det er beskrivelser som kan være med på å synliggjøre de ulike variantene av ADHD slik diagnosen framgår av DSM-systemet. 

 

ADHD kombinert type (hyperaktivitet, impulsivitet, uoppmerksomhet)

 

 1. rastløse og fiklete 
 2. sitter urolig på stolen, tvinner håret, tygger tyggegummi, biter negler 
 3. ofte hyperverbale 
 4. lav toleranseterskel for frustrasjon 
 5. kan virke irritable og negative, og raske til å legge skylden på andre hvis noe er galt. 
 6. glemsomme og dårlig organiserte 
 7. sier ting uten å tenke seg om 
 8. føler at de ikke klarer å yte sitt beste 
 9. har mange "baller i luften" samtidig.

 

ADHD hyperaktiv/impulsiv type

 

 1. bråkete, overaktive, høylytte, innpåslitne og søker mye oppmerksomhet. 
 2. vågale og foretrekker gjerne å leke voldsomme leker med gutter enn med andre jenter. 
 3. aggressive, viljesterke og reagerer med sterke følelser. Typiske "guttejenter" 
 4. skolearbeid og håndskrift bærer ofte preg av hastverk. 
 5. såkalt "munndiare", det vil si uavbrutt og rask prating, uten å la andre slippe til i samtalen. 
 6. stor sosial pågåenhet, avbryting av andre midt i samtale. 
 7. unormalt stor tankevirksomhet 
 8. mer disponert overfor rusproblemer enn andre. 
 9. manglende impulskontroll 
 10. koordineringsproblemer 
 11. spenningssøkende

 

ADHD uoppmerksom type

 

 1. dagdrømmerjenta som sitter på bakerste pult i klassen og ser ut av vinduet 
 2. oppfører seg pent og bryter ikke med de forventede adferdsnormene 
 3. passivitet, sjenerthet 
 4. manglende evne til å konsentrere seg om det som skjer 
 5. sliter derfor med skolearbeid og annet konsentrasjonsarbeid 
 6. oppfattes som late 
 7. glemske og rotete 
 8. sliter med angst og dårlig selvbilde

 

Mindre utagerende atferd hos jenter enn gutter med ADHD

I en metaanalyse om kjønnsforskjeller i forhold til ADHD konkluderer forfatterne:

Kjønnsforskjeller ble ikke funnet i forhold til impulsivitet, skoleprestasjoner, sosial fungering, finmotorikk, foreldreferdigheter enn depresjon hos foreldre.

Derimot, sammenlignet med gutter med ADHD hadde jenter med ADHD større nedsetting i intellektuelle evner, lavere nivåer av hyperaktivitet, og mindre grad av eksternaliserte (utagerende) atferder.

Med andre ord er det godt forskningsmessig belegg for å si at det er noen klare kjønnsforskjeller i hvordan ADHD-forstyrrelser kommer til uttrykk - og helt sentralt er det at jenter med ADHD ofte har mindre atferdsproblemer enn det man ofte ser hos gutter med ADHD.

Imidlertid vil noen jenter med ADHD også kunne ha utagerende atferd. Hver enkelt person må vurderes for seg selv, også når det gjelder jenter med ADHD.

 

Dagdrømmere snarere enn bråkmakere

I artikkelen på WebMD fortelles det videre:

I steden for å være bråkmakere har jenter med ADHD en tendens til å være dagdrømmere.

Et vanlig utsagn som foreldre til jenter med ADHD får høre, for eksempel fra læreren kan derfor være:

Din datter gjør gjerne det hun får beskjed om, men hun har vansker med å følge med, holde fokus på arbeidet, og å fullføre arbeider, forteller PhD Michael Manos i nevnte artikkel.

Jenter med ADHD har gjerne et normalt evnenivå, men presterer ofte faglig dårligere enn det de evnemessig er gode for. Samtidig er det faktisk ikke garantert at jentene med ADHD får direkte dårlige karakterer. Patricia Quenn forteller:

De kompenserer. Foreldre kan faktisk unngå å erkjenne at det er et problem, men jentene selv opplever at de trenger mye mer hjelp enn noen andre, og de opplever helt reelt å være annerledes. 

 

Ikke alltid like ukonsentrert

PhD Dave Anderson påpeker i artikkelen på WebMD at det er viktig å kjenne til at konsentrasjonsvansker ikke betyr at man er ukonsentrert hele tiden. På noen tidspunkt vil en jente med ADHD kunne være veldig konsentrert. Han forteller:

Foreldre ser ofte at barnet er i stand til å holde fokus i bestemte aktiviteter som å spille videospill eller å prate med venner, og de kan utifra dette anta at barnet ikke kan ha ADHD.

Vi ser på barnets evne til å holde fokus under oppgaver de synes er kjedelige eller som krever mye innsats, og da hvordan dette påvirker deres daglige fungering.

At konsentrasjonsvanskene ikke alltid er synlige er for så vidt også tilfelle hos gutter med ADHD. Konsentrasjonvanskene man ser hos personer med ADHD innebærer snarere at det krever mye mer energi å gjøre kjedelige eller tankekrevende oppgaver for dem med ADHD enn for de uten. Noen nevropsykologiske tester dreier seg da også nettopp om å måle konsentrasjonsevnen i kjedelige, repetetive oppgaver - og da blir raskt konsentrasjonsvanskene synlige.

 

Psykiske problemer hos jenter med ADHD

Selv om det er vanligst å diagnostisere gutter med ADHD, betyr ikke dette at jenter er mindre plaget av tilstanden. I noen studier kommer det fram at jenter faktisk kan være mer plaget av ADHD-tilstanden enn gutter. Spesielt har de større sannsynlighet for å utvikle angst, depresjon, og å ha dårlig selvtillit, ifølge artikkelen på WebMD. Det bekreftes i en metaanalyse at jenter med ADHD har mer internaliserte vansker enn gutter med ADHD.

Michael Manos forklarer:

En jente uten ADHD kan være dårligere til å spille volleyball enn andre jenter, men det betyr ikke at hun nødvendigvis konkluderer med at det er noe galt med henne. Jenter med ADHD, derimot, har en tendens til å være mer selvkritiske.

Som et resultat av den utstrakte tendensen til selvkritikk kan følgevansker som selvskading, spiseforstyrrelser, og til og med selvmordforsøk være vanligere hos jenter med ADHD enn hos jenter uten forstyrrelsen.

 

Å få diagnosen ADHD hos jenter

Fordi ADHD hos jenter er en tilstand som kan skape mange og alvorlige vanskeligheter, ikke minst med tanke på psykisk helse, forteller Patricia Quinn:

Å få en diagnose er viktig selv om barnet ditt er i stand til å kompensere for vanskene.

I artikkelen på WebMD skriver de:

Det finnes ingen enkeltstående test for å diagnostisere ADHD, og symptomene kan være vanskelige å skille fra normal atferd hos barn. Om du tror at din datter har ADHD er det viktig å finne en lege eller fagperson som har erfaring med å diagnostisere denne tilstanden, særlig hos barn. 

De nevner at det kan være nyttig å ta opp med en barnelage, eller med en barnepsykiater eller psykolog. I Norge er det primært Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) som står for utredning av eventuell ADHD, enten det gjelder gutter eller jenter. Er man over 18 år er det tilsvarende primært Voksenpsykiatriske poliklinikker som tar seg av denne typen utredning.

Å fange opp symptomene vil kreve kompetanse hos utrederen, ikke minst fordi symptomene ved første øyekast kan være mindre iøyefallende enn hos en del gutter med ADHD. 

 

Differensialdiagnostikk og komorbiditet

Selv om en jente har mange symptomer på ADHD er det viktig med en grundig kartlegging, for å vurdere om symptomene kan ha andre forklaringer enn ADHD (differensialdiagnostikk) og hvor vidt det kan være tilleggsvansker (komborditet)  

 

Eksempler på kvinner med ADHD

I de følgende vidoene ser du noen eksempler på hvordan det oppleves å ha ADHD, hvor kvinner og jenter med diagnosen forteller av egen erfaring:

 

 1. Forstå jenter med ADHD

 2. Matilde. Sånn er jeg og sånn er det

 3. Å leve med ADHD

 

Jenteliv: En film om jenter og ADHD

Knut Halvar Bronder viser blant annet til en DVD laget av Statped og som omhandler ADHD hos jenter heter ”Jenteliv.” I løpet av denne 40 minutter lange dokumentaren møter vi tre unge kvinner som alle har ADHD. Han skriver om denne:

Utsagnet ”Har du sett en med AD/HD , har du bare sett en med AD/HD” vises klart i filmen og produsenten Sveinung Wiig Andersen skal ha stor ros for å ha klart dette så godt. Med denne filmen bør en snart få slutt på myten hos enkelte fagfolk om at intelligente kvinner ikke kan ha AD/HD. Se og bli vis.

I filmen Jenteliv er det blant annet også lagt inn en sekvens fra professor Russel A. Barkley, som er en av verdens fremste eksperter på ADHD. Han forteller om kjønnsforskjellene i hvordan ADHD-symptomene kommer til uttrykk, og hvor lett det er å overse unge jenter og voksne kvinner med ADHD.

 

Kilder

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om ADHD

ADHD

Ny ADHD-retningslinje

Helsedirektoratet har publisert en ny faglig retningslinje for ADHD, som omhandler…