Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterÅ leve i en familie med barn som har ADHD, kan sammenlignes med å konstant balansere på et vindsurfebrett. Det er krevende og uforutsigbart.

Dette skriver forskning.no i en nyhetssak på sine nettsider. De skriver videre:

ADHD gir ulike utslag for de barna som er rammet, men symptomer som uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet er vanlig.

Barna sliter med å forstå og bli forstått av omgivelsene mens foreldrene ofte blir mistrodd av andre foreldre, familie og lærere. Også innad i familien er livet utfordrende ettersom mennesker med ADHD har vansker med å regulere følelser, opprettholde oppmerksomhet og impulskontroll.

I nyhetssaken på forskning.no understreker de at hele familien blir påvirket av ADHD. Når både barn og foreldre har ADHD, kan det bli ekstra utfordrende for familien.

 

Mange ekstra utfordringer

Forskning.no viser til en studie som er gjort av Øyfrid Moen ved NTNU, hvor hun har undersøkt hvordan familier med et barn som har ADHD fungerer. I studien er det inkludert 264 barn med ADHD, mens det er 40 av foreldrene til disse barna som selv også har ADHD. De skriver:

Foreldre som selv har ADHD, synes det er vanskeligere å fungere godt som en familie enn foreldrene uten ADHD. De rapporterer om dårligere psykisk helse og skårer lavere på livskvalitet enn de andre foreldrene.

En av de ekstra utfordringene i flergenerasjons-ADHD-familiene kan være å tilrettelegge for barna med ADHD på en hensiktsmessig måte. Forskning.no skriver:

Når foreldrene har ADHD, har de større problemer med å snakke sammen og håndtere følelser seg imellom i familien. De sier at det er vanskeligere å løse problemer og mestre vanskelige hendelser i livet. De sliter med å gjøre familielivet forutsigbart og kan føle seg hjelpeløse i hverdagen.

 

Hva hjelper familiene med ADHD?

Øyfrid Moen forteller til forskning.no at familier med ADHD trenger oppfølging og støtte fra hjelpeapparatet. Hun sier til forskning.no:

Disse familiene trenger ekstra oppfølging. Det hjelper ikke å bare se på tiltak rettet mot barnet. De må få veiledning som familie og sees på som en helhet. Fagpersoner i kommunen kan gjennom veiledning bistå familiene i å fokusere på hva som fungerer og ikke fungerer, og veilede dem i å lage seg mestringsstrategier, sier Moen.

For å hjelpe barna med ADHD kan det være helt nødvendig å sette inn god hjelp og støtte til foreldrene. Moen forteller:

Det hjelper lite å sette inn tiltak for bare barnet hvis vi ikke ser på helheten og familiefunksjonen. Foreldrene får ikke alltid hjelpen de oppfatter at de trenger. Foreldrene må bli tatt på alvor, og tiltakene og kontinuiteten må opprettholdes. Det er også svært viktig å jobbe i tverrfaglige team som involverer både kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Det understreker at nettopp en slik hjelp kan være svært verdifull - for hele familien som er rammet av ADHD.

 

Kilder


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den