Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Psykisk helse i skolen er en unik fagbok som kom ut i 2016 og som omhandler hvordan skolen kan møte elever med ulike former for psykiske vansker og livsutfordringer. I denne artikkelen ser vi nærmere på kapittelet om elever med angst.Forfatterne av kapittelet om angst er Klara Øverland og Edvin Bru. De skriver:

Angst er den vanligste psykiske helseplagen blant barn og unge. En regner med at 20 prosent av barn og unge sliter med symptomer på angst, mens for 10 prosent er plagene så store at det påvirker deres evne til å fungere på en optimal måte.

I kapittelet gir de utdypende informasjon om både tegnene på at et barn har angst, hvilke typer angst som finnes, og hvordan læreren kan hjelpe engstelige elever.

 

Tegn på angst hos barn og unge

Øverland og Bru nevner blant annet følgende kjennetegn på angst hos barn og unge:

 1. Er stadig bekymret over noe, f.eks om lekser er gjort godt nok, vennene, klasserommet, nyheter, familien
 2. Har problemer med å gå ifra mor eller far og må gjerne følges til og fra skolen
 3. Er lenge våkne og har søvnproblemer hejmme som går utover skolearbeidet
 4. Kan virke irritert, blir raskt sinte og har aggresjonsutbrudd på skolen
 5. Føler seg utenfor og ukomfortable sammen med medelever
 6. Trekker seg bort fra andre elever og isolerer seg
 7. Synes det er vanskelig å delta i diskusjoner i klassen eller gjennomføre presentasjoner
 8. Synes det er vanskelig med nye personer, steder og aktiviteter, fom å ha vikar, gå i selskap eller overganger til nye klasserom
 9. Er redd for å gå på skolen eller vil ikke gå
 10. Har negative tanker om muligheten for å mestre læringsarbeidet
 11. Unngår personer, steder eller aktiviteter som kan utløse ubehag

Angsten kan bli et alvorlig problem for barn og unge når de først har utviklet denne former for problematikk. Forfatterne skriver:

Angst er en svært ubehagelig følelse som skaper unngåelsesatferd, og gjør at noen tillegger seg egne trygghetsstrategier som på sikt kan være dårlige løsninger. Angst kan være hemmende for barns utvikling og kan virke inn på skolevegring.

 

Vanlig med tilleggsvansker

Øverland og Bru understreker at barn som lider av angst i skolen kan få tilleggsproblemer som konsentrasjonsvansker og lærevansker om de ikke får riktig hjelp. I tillegg kan de utvikle sosiale problemer, da isolasjon og unngåelse ofte følger denne typen problematikk.

De viser til ulike forhold i skolen som enten kan gjøre angsten verre, eller som kan bidra til å motvirke angsten:

Når det gjelder utviklingen av angst, så er det en rekke faktorer i skolen som kan være bidragsgivende til å skape angst, f.eks et miljø preget av konkurranse og prestasjonskultur, hvor barnets resultater stadig sammenlignes med andres.

Mobbing og svak struktur i skole og klasseledelse kan være svært destruktivt, og kan også bidra inn i angstproblematikken. 

Dermed kan en rekke tiltak som bidrar til et tryggere psykososialt miljø på skolen være til hjelp. Angst er ikke bare noe "i barnet", men utvikler seg i sampillet mellom elevens sårbarhet og forhold i hans eller hennes omgivelser.

 

Læreren kan gi uvurderlig hjelp til den engstelige eleven

En sentral del av kapittelet omhandler hvilken hjelp læreren kan gi til en engstelig elev. At skolen tilbyr disse elevene hjelp for bekymringene i tidlig alder kan ha stor betydning med tanke på å forebygge en videre utvikling av både angstplager og eventuelle tilleggsvansker som følger av angsten, understreker Øverland og Bru.

Ved å gi elever som strever med angst god oppfølging i skolen - i samarbeid med eleven, hjemmet og hjelpeinstanser - så kan læreren være en god støtteinstans i reduksjon og behandling av barnets angstproblematikk.

Sentrale elementer i denne oppfølgingen omhandler hvordan læreren kan bygge et godt læringsmiljø, hvor relasjonen til medelever og relasjonen lærer-elev har mye å si. Den konkrete håndteringen av angstepisoder kan også være viktig, da slike opplevelser kan gi mulighet for forverring av plagene eller kan gi grobunn for vekst og mestring dersom de håndteres godt.

Samarbeidet mellom skole, hjem og hjelpeapparatet framheves også.

  

Et læringsmiljø som motvirker angst

Forfatterne gir følgende liste med råd over hvordan skolen kan bygge et læringsmiljø som motvirker angst hos elevene:

 1. Bli godt kjent med eleven, og vis varme
 2. Skap en tillitsfull relasjon som gir større tiltro til å kunne løse læringsoppgavene
 3. Legg til rette for gode relasjoner til medelever
 4. Demp sammenligning av prestasjoner
 5. Sjekk om mobbing forekommer, og grip resolutt inn dersom dette er tilfellet
 6. Ha jevnlige samtaler som gir eleven en følelse av indre kontroll over det som skal skje
 7. Gi god informasjon ved aktiviteter som ikke følger det vanlige mønsteret
 8. Utarbeid en plan for når ulike prøver og evalueringer skal gjennomføres, og gjør elevene godt kjent med denne planen
 9. I valgsituasjoner er det viktig at ikke valgene blir for mange, da valgsituasjonen blir en utfordring i seg selv
 10. Følg litt ekstra med i timer med fysisk aktivitet, og trygg eleven
 11. For noen elever kan det være nyttig å skrive eller tegne om forhold i skolen som en kan være engstelig for, da det kan være vanskelig å snakke om det
 12. Påvirk til mer konstruktiv selvinstruksjon ved å drøfte eller gi elevene forslag til mer realistiske tanker
 13. Legg til rette for at elevene tør å utfordre sine egne grenser
 14. Ikke press barnet utover det som han/hun mestrer, da det er viktig at barnet føler kontroll. Gå gradvis frem
 15. Bruk gjerne avslapningsteknikker eller sang/lek i timene, for å bryte bekymringstanker
 16. Ha om mulig gjerne et ekstra rom å gå til om angsten tar overhånd, men det beste er å lære å mestre angsten i klasseromssituasjonene
 17. Vis forståelse for elevens følelser, meninger og tidligerre erfaringer og hjelp eleven med konstruktiv problemløsning

 

Psykisk helse i skolen bok

 

 

Kilde

 • Øverland K. & Bru E. (2016). Angst. I E. Bru, E. C. Idsøe & K. Øverland (Red.), Psykisk helse i skolen, (s.45-65). Oslo: Universitetsforlaget 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om angst