facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om autisme

Siste nyheter om autisme - Siste nyheter om psykisk helse


Seniorrådgiver Kari Steindal ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme har laget en presentasjon om Aspergers syndrom - med fokus på nærhet, kontakt og kommunikasjon. Hun lister opp vanlige stresskilder som man bør kjenne til i møte med barn og unge med Aspergers syndrom og hvilke tilrettelegginger som trengs. Dette er basiskunnskap for lærere som møter eleven med Aspergers syndrom i klasserommet.

Bilde: Åsmund Skålevik (gjengitt med tillatelse). Artikkelen er basert på presentasjon fra Autismeenheten. 

Klikk her for større bilde

 

Aspergers syndrom i klasserommet

Aspergers syndrom kan være en nokså usynlig vanske, der de som skal forholde seg til barnet / ungdommen med Aspergers syndrom har vansker med å begripe hva som er problematisk for ham/henne; de blir irriterte og forvirret over barnets reaksjoner, og de skjønner ikke hvilken hjelp de kan gi for at barnet/ungdommen kan få det bedre.

Vanskene kompliseres av at personen med Aspergers syndrom ikke selv ser hvilken hjelp de trenger. Det er et stort sprik mellom det de kan og ikke kan - noe som kan være en utrolig kilde til misforståelser. Barna/ungdommene har ofte vansker med å sette ord på det som er vanskelig. De opplever å være annerledes; prøver å være normale, men vet ikke helt hvordan.

Utbredte problemer er at det som for andre barn og unge er selvfølgeligheter slett ikke er innlysende for den med Aspergers syndrom. Det er egentlig ingen grense for hvilke misforståelser barnet/ungdommen kan gjøre omkring både sosiale koder, regler, og hensikter og intensjoner til andre. Det uutalte blir fort misforstått når sosiale og ikke-verbale koder ikke blir fanget opp og forstått av barnet. Barnet får et "feil" eller "annerledes" fokus, strever med å skille vesentlig fra ikke-vesentlig informasjon, og har mange rigide / firkantede oppfatninger av ulike temaer. Utsagn blir gjerne tatt helt bokstavlig, noe som gjør ironi eller metaforisk språkbruk svært komplisert. Småprat kan være uutholdelig for barnet / ungdommen, mens oversensitivitet for sanseinntrykk kan gjøre hverdagen til et sensorisk mareritt. 

Aspergers syndrom og stresskildene

Med bakgrunn i alle disse nevnte vanskene er det ikke til å undre seg over at en hovedvanske i hverdagen for alle med Aspergers syndrom blir å regulere stresset som oppstår i den sosiale omgangen med de andre. For lærere og barnehagepersonell er det en svært nyttig innfallsvinkel å kjenne til følgende stresskilder (se figur øverst).

 Tilrettelegging for Aspergers syndrom i klasserommet

Blant rådene til Kari Steindal er:

Å tilrettelegge for FORUTSIGBARHET

 • Oversikt og planer –overordnet struktur
 • Vite hva som skal gjøres 
 • Vite hva som forventes –konkrete mål
 • Vite på forhånd hva som er viktig
 • Konkrete prosedyrer -detaljstruktur
 • ”Oppskrifter”
 • ”Overlevelsesguide” for sosiale situasjoner

 

Å tilrettelegge for TYDELIGHET

 • Unngå kognitiv overbelastning
 • Ikke kommuniser om flere ting samtidig
 • Fremhev det vesentlige 
 • Rett på sak
 • Unngå åpne eller vage ytringer –ingen ”hint”
 • Unngå for mange valg
 • Ikke mas –Gi heller skriftlig/visuell støtte

 

Å tilrettelegge for RESPEKT

Vær tolk og guide i stedet for oppdrager

”Tolken”: 

 • Fremhever det viktigste i hendelser
 • Sorterer viktighet, mål, rekkefølge 
 • Oppklarer misforståelser
 • Brifer i forkant
 • Er entydig og vennlig
 • Skriver det viktigste

 

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no