Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Boken 'Asperger. Det skjulte syndrom' inneholder en rekke intervjuer med personer som har fått diagnosen Asperger syndrom i godt voksen alder – i tillegg til kommentarer fra fagfolk. De som sliter med noe de ikke vet riktig hva er og ønsker mer informasjon, eventuelt har behov for en diagnostisk utredning, vil kunne ha betydelig nytte av å lese boken om det skjulte Asperger syndrom som Gustav Koi har skrevet

Illustrasjonsbilde: av Simon Wijers på UnsplashDette er noe av det som kommer fram i en bokomtale skrevet av en av de som har lest den nye boken 'Asperger. Det skjulte syndrom'. Vi gjengir her bokomtalen i samråd med bokens forfatteren.

Gustav Koi har skrevet sin fjerde bok om Asperger syndrom – ”Skjult syndrom” – og den kommer kommer ut i disse dager. Boken inneholder en rekke intervjuer med personer som har fått diagnosen i godt voksen alder – i tillegg til kommentarer fra fagfolk.

Tittelen sier noe vesentlig om Asperger syndromer. Felles for mange med autisme og Asperger syndrom er at vanskene med å fungere normalt, særlig i sosiale settinger. På overflaten kan de med Asperger syndrom eller høyt-fungerende autisme fremstå omtrent som andre mennesker, og det gjelder særlig kvinner, som ofte er flinke til å tilpasse seg sosiale forventninger og kamuflere vanskene sine.

Asperger syndrom er i likhet med autisme en autismespektertilstand eller diagnose (ASD) - eller som noen vil si, en autismespekterforstyrrelse.

Personer med denne diagnosen har problemer med å forstå sosiale koder og hvordan andre mennesker tenker og hvorfor de handler som de gjør. De har også ofte ett - eller noen ganger flere – smale, spesielle interessefelt, og atferden kan være repetitiv og monoman. ASD har klar sammenheng med en nevrologisk og kognitiv svikt, skjønt årsaksforholdene ikke er fullt ut klarlagt. Det er enighet om at arvelige faktorer har stor betydning, selv om miljøfaktorer, noen ganger i samspill med genetiske faktorer kan
spille en rolle. Omtrent fire ganger flere gutter enn jenter får en diagnose i autismespekteret. Jentene blir ofte oversett og går under radaren, fordi de har mindre tydelige problemer i hverdagen.

Når det gjelder pedagogiske tiltak, er strukturert opplegg, forutsigbarhet og god oppfølging alfa og omega. I løpet av de seinere årene har det blitt forsket på hvordan det er å bli eldre med en tilstand innenfor ASD, men det er behov for mye mer forskning på området.

Gustav Koi uttaler i boken at det lenge utelukkende ble fokusert barn, slik at man ”glemte” at personer med ASD blir voksne og eldre. Det har innebåret at voksne har gått – og sannsynligvis går litt under radaren, delvis fordi mange oppleves som såpass oppegående og har fungert såpass godt at problemene som etter hvert meldte seg, ikke ble koblet til en autistisk tilstand. Slik var det også for forfatteren. Det begynte med en depresjon, men det gikk mange år før utredningene endelig munnet ut i en ASD-diagnose. På den ene siden følte han lettelse over at de hadde funnet ut av årsaken til at han slet med utmattelse og nedstemthet. Han etter hvert kom mer oppmerksom på å ta hensyn til andre menneskers forventninger og reaksjoner, men ikke alt i diagnosen følte han passet på ham. Ulempen med å få en diagnose, og særlig når den diagnosen er
knyttet til en psykisk lidelse, er at man blir kategorisert, og dette kan resultere i at man blir møtt med fordommer. Det var noe av bakgrunnen til at forfatteren valgte å være åpen om hvordan det er å ha Asperger syndrom.

I boken skriver forfatteren om barndoms- og ungdomstiden sin, men også om en rekke andre som fikk Asperger-diagnosen forholdsvis seint i livet.

Det neste punktet dreier seg om de tilleggsvansker som personer innenfor autismespekteret ofte opplever. Foruten at mange er overrepresentert når det gjelder medisinske sykdommer, lider mange innenfor ASD av psykiske problemer som angst og depresjon. Det er problematisk at det for mange er få muligheter for fullverdig behandling for personer med ASD når det gjelder psykiske problemer.

Det neste punket som tas opp er vennskap. Her påpekes det at alle mennesker har et sosial behov, og de med ASD trenger en god venn, noe som ikke alltid lar seg realisere. Felles for de md ASD-diagnose som presenteres her, har det til felles at de sliter med å fungere sosialt, og at de forstår lite av sosialt liv, hvordan andre tenker og hvorfor de
handler som de gjør. En av de med ASD som siteres sier at han trives best alene, men hvis han man være sammen med andre, liker han det best at de bare er to. Er det flere, blir han stresset, og jo flere som er sammen, desto mer trekker han seg unna, også unna familie. Julemiddager og bursdager er et mareritt for ham, spesialt om oppmerksomheten rettes mot hans person.

Et punkt om utdanning og jobb følger så. Forfatteren skriver at at han etter folkeskolen begynte å gå med aviser, og som 15-åring begynte han å jobbe i en dagligvarebutikk, som 18-åring på en fabrikk. Han forteller om hvordan det sosial livet var en stor belastning for ham. Det endte med at han ble sykmeldt og kom på attføring. Denne utviklingen er dessverre ganske vanlig for mange innenfor ASD; det sosiale samspillet tapper en for krefter og man kommer inn i en vond sirkel, der uføretrygd ofte blir løsningen. Det er grunn til å tro at mange ville ha greid seg om de hadde fått tilstrekkelig hjelp til å takle problemene de har i hverdagslivet. Forfatteren snudde imidlertid problemene til noe positivt og begynte å formidle kunnskap om Asperger syndrom i from av bøker og artikler. Etter hvert tok han kontakt med fagfolk som psykiatere, nevro-psykologer og andre kategorier fagfolk, som gir interessant informasjon i boken, på samme måte som de med en ASD-diagnose gir god informasjon.

I de siste delene av boken tar forfatteren opp meninger og myter om Asperger syndrom. Her kommer han blant annet inn på en viktig problemstilling, nemlig faren for at man blir diagnosen sin, noe som kan føre til stigmatisering og sosial ekskludering.

De som sliter med noe de ikke vet riktig hva er og ønsker mer informasjon, eventuelt har behov for en diagnostisk utredning, vil kunne ha betydelig nytte av å lese boken om det skjulte Asperger syndrom som Gustav Koi har skrevet.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme

Autisme og Aspergers syndrom

Klar og sterk tale

Hjerteåpnende vakkert og uendelig sårt om å være forelder til et barn som er annerledes.…