Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Psykisk helse i skolen er en unik fagbok som kom ut i 2016 og som omhandler hvordan skolen kan møte elever med ulike former for psykiske vansker og livsutfordringer. I denne artikkelen ser vi nærmere på kapittelet om elever med autisme.Forfatterne av kapittelet om autismespektertilstander (AST) er Jon Fauskanger Bjåstad, Unni Sagstad og Gun Iversen. De skriver:

Barn med autismespektertilstander har vansker med gjensidig sosialt samspill og sosial kommunikasjon, og de viser begrensede interesser som ofte kan ha et repetitivt preg.

De omtaler autismespektertilstander under ett; noe som inkluderer Asperger syndrom, atypisk autisme, uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og barneautisme. Samtidig understrekes:

Barn med AST kan være svært forskjellige fra hverandre. Selv om de deler noen grunnleggende kjernevansker, så varierer de i personlighet og funksjonsnivå, og de har forskjellige utfordringer og sterke sider.

I kapittelet gir de utdypende informasjon om hvilke vansker barnet med autisme typisk har i skolesammenheng, og om hvilke skoletiltak som kan være til hjelp.

 

Styrker og svakheter hos barn med autisme

Forfatterne skriver at barn med AST ofte har gode evner i logisk ressonering og gode evner til å tilegne seg kunnskaper innenfor faktabaserte fag.

Imidlertid nevner de også at følgende utfordringer kan være typiske hos barn med AST:

 • Vansker med verbal og nonverbal kommunikasjon
 • Pedantisk språk, forsinkede samtaleresponser, og en uvanlig stemmemelodi (prosodi)
 • Misforstår utsagn og ironi på grunn av tendens til å tolke budskap bokstavlig
 • Ofte manglende selvhjelpsferdigheter
 • Spesielle interessefelt som barnet bruker mye tid på
 • Atypisk blikkontakt
 • Sensitive overfor spesielle stimuli (eks berøring, lyder, smak, lukter, lys)
 • Vansker med å regulere følelser
 • Oppmerksomhetsproblemer
 • Vansker med å få venner
 • Mer utsatt for mobbing
 • Har oftere psykiske vansker som angst og ADHD 

Les mer: Asperger syndrom: 9 huskeregler for foreldre

 

Typiske vansker i skolesammenheng

Videre forteller Jon Fauskanger Bjåstad og de andre forfatterne om noen vansker som er typiske i skolesammenheng for barn med AST:

 • Samspill

  Eleven blir gjerne for passiv eller for dominerende i det sosiale samspillet
  Har vansker med å forstå usagte regler, og å justere seg i lek

 • Kommunikasjon

  Eleven misforstår ord og uttrykk; tar ting bokstavelig
  Har vansker med å fortelle om egne tanker og følelser
  Har vansker med å sette ord på hva som er i veien

 • Selvstendighet i forhold til skolearbeidet

  Eleven har ofte vansker med å forstå hva en oppgave går ut på og å sette i gang
  Vansker med å bli ferdig i tide, og å følge med på undervisningen

 • Interessesfære

  Eleven kan bli oppslukt av egne interesser innenfor et tema
  Lite opptatt av det andre elever engasjerer seg i

 • Sårbarhet

  Sansesforstyrrelser og nedsatt toleranse for sanseinntrykk
  Lav terskel for stressreaksjoner
  Ensomhet; m.m.

 • Symptomer på belastning

  Eleven trekker seg unna; nekter å gå på skolen
  Kroppslige reaksjoner, hodepine, kvalme
  Tristhet, nedstemthet og engstelse/angst
  Følelsesutbrudd
  Økt motstand mot endringer
  Tvangspregede reaksjoner

 

Læreren kan gi uvurderlig hjelp til eleven med AST

En sentral del av kapittelet omhandler hvilken hjelp læreren kan gi til en elev med AST. Forfatterne skriver:

Lærere som arbeider med barn med autismespektertilstander anbefales å tilrettelegge læresituasjonen slik at den er strukturert, oversiktlig og forutsigbar. Eleven har behov for faste rammer og trenger å bli forberedt på nye situasjoner.

 

Forfatterne gir følgende liste med tiltak som læreren kan gjennomføre for eleven med AST:

 

 1. Gjør læresituasjonen oversiktlig og forutsigbar ved å forklare kontekst, og tilpass undervisningen ved konkretisering og visualisering av lærestoff og oppgaver
 2. Hjelp eleven til å få oversikt over dagen og oppgaver ved å lage konkrete og visuelle planer/oppskrifter og prosedyrer
 3. Ha en høy grad av struktur, og benytt deg av tydelighet/klare regler i planlagte og faste rammer
 4. Gjør og si ting enkelt ved å være konkret, tydelig og direkte i kommunikasjonen
 5. Lær eleven å si ifra når noe er uklart
 6. Tilpass arbeidsmengde til elevens forutsetninger ved å gi ekstra tid på oppgaver og prøver ved behov
 7. Legg til rette for fleksible undervisningsløsninger med mulighet for å kunne veksle mellom klasserom, mindre gruppe eller en-til-en-setting, for best mulig læringsutbytte
 8. Bruk eleven sine interesser som motivasjon for ny læring
 9. Forebygg misforståelser og konflikter i samhandling med andre. Dersom konflikter med andre oppstår, gå ut fra at en gjensidig misforståelse ligger til grunn
 10. Vær elevens tolk i samspill med andre elever og voksne som ikke kjenner eleven så godt
 11. Eleven trenger å lære sosial kunnskap (f.eks sosial ferdighetstrening), så legg til rette for eksplisitt opplæring og jevnlige støttesamtaler. Visuelle oppskrifter, prosedyrer og gjensidige avtaler kan brukes for å styre sosial aktivitet
 12. Lær eleven å si ifra når det blir for mye, og legg til rette for sosial skjerming ved behov
 13. Ta hensyn til elevens persepsjonsvansker og varierende dagsform i tilrettelegging.
 14. Etabler et jevnlig samarbeid med pårørende

 

Kilde

 • Bjåstad JF., Sagstad U. & Iversen G. (2016). Autismespektertilstander. I E. Bru, E. C. Idsøe & K. Øverland (Red.), Psykisk helse i skolen, (s.213-236). Oslo: Universitetsforlaget 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme