Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Jenter som har Aspergers syndrom har ofte et «usynlig», sosialt handikap. Nyere forskning viser at jenter med en tilstand innenfor autismespekteret fremstår atferdsmessig som mindre ”autistiske” enn gutter, ifølge forsker Nils Kaland. Her leser du hvordan Asperger hos jenter kan utarte seg.Denne artikkelen er blant annet basert på en fagartikkel av Nils Kaland i Norsk logopedlags tidsskrift.

 1. NB! Som bakgrunnsinformasjon anbefales at du først leser en generell artikkel om barnet med Asperger

 

Asperger-diagnose er vanligere hos gutter enn hos jenter

Jentene med Aspergers syndrom sliter ofte med å etablere vennskap med andre på samme alder, forteller Nils Kaland. Mange føler at de har blitt ekskludert fra vennegjengen – og altfor mange blir mobbeoffer i skolen. Gjennom oppveksten har de ofte følt seg som «outsidere», som desperat har forsøkt å oppfatte hva som foregår i samspillet mellom mennesker. Spørsmål som ofte går igjen hos en del, er hvordan andre mennesker tenker og føler, og hvilke sosiale koder som gjelder.

Til tross for at vanskene er omfattende hos jentene som har Aspergers syndrom er det langt vanligere at gutter får diagnosen enn jenter. Forholdet mellom gutter og jenter som får en diagnose innenfor autismespekteret varierer sterkt i ulike undersøkelser, fra 2:1 til 10:1, ifølge Kaland.

 

 1. Jenter med Asperger. Tony Attwood

  Film: Autisme-ekspert Tony Attwood om jenter med Asperger (engelsk)

 2. Mitt liv som kvinne med Aspergers syndrom

  Film: En annerledes opplevelse. Mitt liv som kvinne med Asperger (engelsk)

 3. Autisme hos jenter. En dokumentar

  Film: Autisme hos jenter. En dokumentar (engelsk)

 

Jentene med Aspergers syndrom lider i stillhet

Noe av årsaken til den store kjønnsforskjellen i hvor mange som får diagnose kan være at det vanskeligere å diagnostisere Aspergers syndrom hos jenter enn hos gutter.

Den kognitive svikten, blant annet nedsatt evne til å tolke andres tanker, følelser og intensjoner, kan være like alvorlig hos jenter som hos gutter.

Noen jenter eller voksne kvinner med Aspergers syndrom, særlig de som har en betydelig intellektuell kapasitet, kan være vanskelig å diagnostisere, fordi de ofte greier å kamuflere vanskene sine. Dessuten er det innenfor psykisk helsevern for voksne forholdsvis lite kunnskap om voksne med autismespekterforstyrrelser.

Jentene kan fremstå som tilsynelatende «normale», samtidig som de ofte lider i stillhet. Den kognitive svikten, blant annet nedsatt evne til å tolke andres tanker, følelser og intensjoner, kan være like alvorlig hos jenter som hos gutter.

 

Jentene med Asperger overses

Relativt godt fungerende jenter med Asperger syndrom skjuler ofte svak sosial kompetanse gjennom å fremstå som blide og aktive - eller som stille og lydige. De grunnleggende kognitive problemene kommer ofte til syne i form psykiske problemer som oppmerksomhetssvikt, spiseforstyrrelser, depresjoner, tvangsmessig atferd, fobier og sosial angst.

De grunnleggende kognitive problemene kommer ofte til syne i form av psykiske problemer som oppmerksomhetssvikt, spiseforstyrrelser, depresjoner, tvangsmessig atferd, fobier og sosial angst.

I en svensk undersøkelse hvor 100 jenter med symptomer på en nevropsykiatrisk tilstand deltok, fant man at nesten alle jentene med autisme og Aspergers syndrom hadde vært hyperaktive da de var yngre (Kopp, 2005). Etter tiårsalderen viste de rastløshet og/eller oppmerksomhetsproblemer. 

De yngste jentene med alvorlig hyperaktivitet og normal språkutvikling var vanskelige å diagnostisere, og deres ADHD-symptomer overskygget svikten i kommunikasjon og sosialt samspill. 

Der hvor en jente har utviklet strategier til skjule sine symptomer på AS i forskjellige settinger, kan foreldre, lærere og klinikere lett komme til å overse symptomene. 

 

 1. Angst hos jenter med Asperger

  I en svensk undersøkelse av blant annet en rekke jenter med autisme og Aspergers syndrom fant man at angst var vanlig blant de som ble utredet. Vanligst var separasjonsangst, spesifikke fobier, panikkangst og sosiale fobier.

 2. Spiseforstyrrelse hos jenter med Asperger

  I tilllegg er det funnet at spiseproblemer som anoreksi kan være assosiert med Aspergers syndrom. Svenske forskere har funnet at 18 til 23 prosent av tenåringsjenter med anoreksi også har tegn på Aspergers syndrom.

 3. Depresjon hos jenter med Asperger 

  Imidlertid er det depresjon som synes å være aller vanligst hos personer med Aspergers syndrom. Undersøkelser tyder på at 30-50 prosent av personer med autisme eller Aspergers syndrom utvikler en depresjon. Dessverre er det vanlig at fagfolk innenfor psykisk helsevern overser depresjoner hos voksne med autisme eller Asperger - eller at ser på den som en del av autismen. En forsker uttaler ifølge Nils Kaland:

  - Det er en økende mengde forskning som tyder på depresjon er den vanligste psykiske lidelsen hos personer med autisme.

 

Jenter med Aspergers syndrom bruker "sosiale oppskrifter" og mekaniske "sosiale roller"

Noen jenter lærer seg strategier for hvordan de kan handle i sosiale settinger. Noen smiler, for smilet kan skjule at de strever, og de må kjempe hardt for å fungere sosialt. På overflaten kan noen kommunisere på en gjensidig måte, og de kan til en viss grad ta i bruk et følelsesregister og bruke gester i samtale med andre.

På overflaten kan noen kommunisere på en gjensidig måte... En grundigere observasjon vil imidlertid avdekke at jenta ofte spiller en sosial rolle og tar i bruk en «oppskrift» for passende atferd – gjennom å bruker sine intellektuelle ferdigheter. 

En grundigere observasjon vil imidlertid avdekke at jenta ofte spiller en sosial rolle og tar i bruk en «oppskrift» for passende atferd – gjennom å bruker sine intellektuelle ferdigheter. Et eksempel på kamuflasjestrategi er det når jenter med AS leker med jevnaldrende.

Strategien de bruker, er å prøve å skjule sin forvirring ved å avstå fra å delta i leken med de andre elevene, i alle fall inntil de vet hva de skal gjøre. På den måten kan de unngå å gjøre pinlige feil. Strategien er å vente og nøye observere hva de andre elevene gjør - og så imitere dem. Dette kan gå forholdsvis bra så lenge reglene for leken ikke endres.

 

Jenter med Asperger blir ikke fanget opp på skolen

I en svensk undersøkelse hvor 100 jenter med nevropsykiatriske symptomer ble utredet, viste det seg at nesten alle jentene med autisme hadde vært hyperaktive da de var yngre (. Etter tiårsalderen viste de rastløshet og/eller oppmerksomhetsproblemer. De yngste jentene med alvorlig hyperaktivitet og normal språkutvikling var vanskelige å diagnostisere, og symptomene deres på ADHD overskygget ofte svikten deres i kommunikasjon og sosialt samspill.

Lærerne undret seg over at de hele tatt skulle utredes med tanke på autisme eller Aspergers syndrom; de hadde ikke oppdaget at de kunne ha større problemer.

Gjennomgående viser det seg at jenter med Aspergers syndrom i årevis kan gå udiagnostisert, og gjerne at de blir mobbet over lengre tid uten at skolen oppdager. Blant en rekke jenter som hadde fått påvist diagnose innenfor autismespektertet, viste det seg at lærerne undert seg over at de i hele tatt skulle utredes med tanke på autisme eller Aspergers syndrom; de hadde ikke oppdaget at de kunne ha større problemer. 

Det kan være vanskelig for lærerne å tro på foreldrene som forteller om store følelsesmessige reaksjoner hjemme, om utmattelse, skolevegring og gråt – særlig hvis eleven er snill og flink på skolen. Noen barn med autisme og Aspergers syndrom kan virke sosiale med venner rundt seg, og de kan i noen grad føle for et sosialt fellesskap. Men de blir ofte svært slitne av det, for de bruker utrolig mye krefter på det sosiale samspillet.

 

Jenter med Aspergers syndrom forsvinner i mengden

En annen strategi som jenter med Aspergers syndrom gjerne bruker er å «forsvinne i mengden», slik at de blir mer perifere sosialt. Jenter med Asperger kan unngå aktiv deltakelse i det som foregår i klasserommet. De forstyrrer ikke undervisningen, og noen blir betraktet som klassens mønsterelev, særlig fordi de gjør oppgavene de får og krever lite av læreren. De synes i en del tilfeller å gå uoppdaget gjennom skolen, og en av grunnene til det kan også være at mange er stille, høflige, lydige og skoleflinke.  

Noen blir betraktet som klassens mønsterelev, særlig fordi de gjør oppgavene de får og krever lite av læreren

Sammenlignet med en del ikke-autistiske jenter er de sjelden uvørne og frekke overfor andre personer. Slik får de også mindre oppmerksomhet enn guttene, og de får være i fred fra lærerne. De blir så å si borte i mengden. Samme problematikk er kjent også hos jenter med ADHD-problematikk, som også "forsvinner i mengden" og derfor ikke får vanskene oppdaget.

 

Jenter med Asperger føler seg fra en annen planet

Selv om jenter med Aspergers syndrom kan ha mindre omfattende sosiale problemer enn mange gutter med Aspergers syndrom, finner man mange av de karakteristiske, autistiske særtrekkene også hos jenter.

28-år gamle Pernille beskriver i følge Nils Kaland:

- Jeg er god til å skjule det. Å smake på den normale verden daglig uten at høre til, framkaller i meg følelsen av en tynn, ugennemtrengelig glasvegg mellom meg og de andre.

Hollyday Willey beskrev, også ifølge Nils Kaland:

- Jeg foretrakk å være ilag med mine fantasivenner. Penny og hennes bror Johanna var mine beste venner, men ingen andre så dem enn meg.

Nils Kaland trekker også fram et sitat fra en 17-årig jente med Aspergers syndrom:  

- Jeg gikk gjennom livet latterliggjort og stemplet som «rar», men ingen diagnostiserte meg før jeg var 17 år. Jeg var så ensom og utestengt. Jeg hadde ingen anelse om hva som var galt. Jeg følte at min far var som meg og jeg ventet på ham for at han skulle trekke meg til side og fortelle meg hemmeligheten. Jeg elsket å se Superman og besluttet at jeg må være fra en annen planet.

- Gjennom prøving og feiling, lærte jeg meg å "spille" en sosial rolle... Jeg har nå en mastergrad i sosialt arbeid. Det var det vanskeligste jeg noensinne har gjort.

 

Jenter med Asperger har ofte andre typer særinteresser enn gutter

Både gutter og jenter med Aspergers syndrom kan lære seg store mengder fakta om ett – og noen ganger flere områder - som interesserer dem. Likevel skiller jentene seg fra guttene når de gjelder de spesielle interessene. Disse interessene er vanligvis ikke er så spesielle som tilfellet kan være hos gutter med syndromet. De spesielle interessene er selvvalgte, ikke fordi barnet vil ha noe som en «in» i tiden, men fordi det interesserer; motivasjonen er drivkraften.

 1. Særinteresse for dyr

  Særinteresser blant annet for dyr kan bli veldig intense hos jenter med Aspergers syndrom. Dyrene er mer forutsigbare enn mennesker, og for noen kan dyr bli en erstatning for mennesker. Dyr oppfører seg ikke på ufine måter, og de verken erter eller bedrar noen. Å være med dyrene kan være nedstressende, og kan for noen jenter med Aspergers syndrom ta karakter av å bli en altoppslukende interesse.

 2. Særinteresse for dukker

  Hvis jentas interesse er Barbiedokker, kan hun ha samlet et utall av dem, og hun kan ha plassert dem i en bestemt rekkefølge. Hun involverer sjelden andre i leken sin. Noen jenter bruker dukkene som figurer til å representere virkelige mennesker de kjenner.

 3. Særinteresse for diktning og skjønnlitteratur

  Noen jenter med AS kan utvikle spesielle interesser innenfor diktning og skjønnlitteratur (Willey, 1999). Det kan dreie seg om interesse for å lese romaner. Noen kan også fascineres av klassisk litteratur som Shakespeare og Dickens. Jenter med Aspergers syndrom kan ha et ønske om selv å skrive skjønnlitteratur. For noen kan det bety starten på en karriere som forfatter. Dessuten kan det å lese og skrive skjønnlitteratur være en positiv aktivitet som kan gi bedre innsikt i andres tanker, følelser og intensjoner.

 4. Særinteresse for filosofiske spørsmål

  Mens en samtale med en gutt med AS kan etterlate et innrykk av å snakke med en ‘liten professor’, som med et avansert vokabular kan gi mange interessante, om enn langdryge faktaopplysninger – kan noen jenter med Aspergers syndrom minne mer om en filosofisk anlagt person, med en hang til å tenke dype tanker, analysere sosiale relasjoner og reflektere over sosiale begivenheter og konvensjoner.

 

Veldige mange med Aspergers syndrom mobbes i skolen

Barn med autisme og Aspergers syndorm har ofte en annerledes måte å være i verden på, og de har andre interesser enn elever flest. Selv om deres måte å tenke, føle og opptre på er likeverdig med andres væremåter, gjør det dem sårbar overfor mobbing og trakassering; de blir «perfekte ofre».

Mellom 60 og 90 prosent av barn innenfor autismespekteret mobbes i skolen

Undersøkelser viser ifølge Nils Kaland at mellom 60 og 90 prosent av barn innenfor autismespekteret mobbes i skolen, og at jenter er mer utsatt enn gutter. Den vanligste formen for mobbing er den verbale, mens noen også plages fysisk. Barn med autismespekterforstyrrelser har en betydelig større risiko enn vanlige elever for å droppe ut av skolen.

For mange er friminuttene verre enn skoletimene, for noen det rene marerittet. I friminuttene er lite er organisert, og det foregår mange sosiale aktiviteter som disse elevene ikke greier eller ønsker å ta del i.  

For mange med autisme og Aspergers syndrom blir sosiale erfaringer lite belønnende, og det er derfor ikke til å undres over at mange trekker seg tilbake fra sosiale situasjoner. Over tid kan dette føre til at de utvikler negative holdninger og tankemønster om at ingen ting nytter i sosiale settinger. Dette vil naturligvis redusere sjansene for at de forsøker å samspille med andre.

 

Det trengs mer forskning på jenter med Aspergers syndrom

Det foreligger relativt få undersøkelser der man har sett på forskjeller mellom kjønnene med hensyn til hvordan autisme og Aspergers syndrom ytrer seg. Følgelig har man lite forskningsbasert kunnskap om jenter med Asperger og lignende tilstander, blant annet om hvordan det kliniske bildet arter seg hos dem.

Når en jente blir utredet, eksempelvis på grunn konsentrasjonssvikt, uro, spiseforstyrrelser, angst og depresjon, bør man ha i tankene at det underliggende problemet kan være en tilstand innenfor autismespekteret

Nils Kaland viser til at det imidlertid er gjort forskning som viser at det er en høyere andel jenter enn forventet som oppfyller kriteriene til en tilstand innenfor autismespekteret. Når en jente blir utredet, eksempelvis på grunn konsentrasjonssvikt, uro, spiseforstyrrelser, angst og depresjon, bør man ha i tankene at det underliggende problemet kan være en tilstand innenfor autismespekteret. Hvis de grunnleggende problemene blir identifisert på et tidligst mulig tidspunkt, kan det gjøre det lettere å legge til rette for et tilpasset opplæringstilbud. 

Evnenivå, språklige, kommunikative og sosiale ferdigheter bør kartlegges, også fordi disse variablene vil være av betydning for fremtidsutsiktene, for begge kjønn (Howlin, 2003). Målet må være å bidra til at forholdene blir lagt best mulig tilrette for den enkelte i skole og samfunnsliv, og dessuten at foreldre og foresatte får den hjelp, støtte og avlastning de ofte trenger.

 

Jenter med Asperger må hjelpes til å akseptere seg selv som de er

For jenter med autisme eller AS er det viktig at de kan føle seg trygge på skolen. Det bør legges til rette for at de får gjøre gode erfaringer, eksempelvis gjennom godt tilrettelagt skolegang, med muligheter for å utvikle vennskap, selv om vennskap med vanlige barn og ungdommer kan være vanskelig å etablere.

Jenter med Aspergers syndrom har et sårt behov for å få hjelp til å akseptere seg selv som den verdifulle personen man er

Gode relasjoner kan bidra til at jentene får mer selvtillit og et bedre selvbilde. Samtidig kan det ligge en stadig smerte i dette å være inkludert og samtidig "annerledes", da mange slike jenter til tross for å være sosialt inkludert føler seg utilstrekkelige. Jenter med Aspergers syndrom har et sårt behov for å få hjelp til å akseptere seg selv som den verdifulle personen man er.

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme