Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Selv med god kunnskap om autisme kan det være vanskelig å vite hvordan man best kan tilrettelegge skolehverdagen for en elev med autisme. Her finner du et sjekkliste som kan være et godt verktøy for å utarbeide en tydeligere plan for oppfølging i skolen.

Bilde: av Anita Jankovic på UnsplashSjekklisten er utarbeidet av hjelptilhjelp.no, men er basert på generelle råd fra kapittelet om autisme i boken Psykisk helse i skolen. Listen er ment som en inspirasjon, og bør  tilpasses den enkelte elev som det er snakk om. 

 

Et vanskelig arbeid

Bakgrunnen for sjekklisten er at det kan være vanskelig for skolen å vite hva som er lurt - og mindre lurt - å gjøre. 

Å lage et skoleopplegg for elever med autisme kan være vanskelig på tross av både sakkyndige vurderinger, individuelle opplæringsplaner, samarbeidsmøter, råd fra fagfolk, og dialog mellom skole, hjem og hjelpeapparat.

Det handler både om å finne de gode grepene som passer til den enkelte eleven og å sette disse i system slik at skolehverdagen blir forutsigbar over tid. 

 

Her finner du sjekklisten 

 

Betydningen av effektiv skoleledelse

Det være mange hinder på veien for å komme fram til et godt skoleopplegg for eleven med autisme. 

En viktig suksessfaktor (eller er hinder) er hvordan skoleledelsen tilrettelegger for det spesialpedagogiske arbeidet.

Det er viktig at skoleledelsen lager en timeplan / lærerplan som gjør det mulig å bruke spesialundervisningsressurser på en effektiv måte.

 

Behov for tiltak som fremmer sosial mestring 

Det er også viktig at spes.ped-arbeidet blir mer enn fine ord i en individuell opplæringsplan. 

Det er ofte vanskelig for skolen å ta steget fra å fylle spes.ped-timene med faglig stoff til å gi eleven verktøy for en bedre sosial fungering.

Men dette er likefullt et viktig tiltak, og skoleledelsen må bistå med å få et slikt arbeid i gang.

Behovet for helhet i den spesialpedagogiske oppfølgingen

En annen suksessfaktor er at det spesialpedagogiske arbeidet med en elev utformes på en helhetlig måte, i motsetning til f.eks bare å fordele spes.ped-timer til ulike lærere og så å la det bli mer eller mindre tilfeldig hva som egentlig gjøres.  

Når oppfølgingen i skolen for eleven med autisme blir preget av for mange tilfeldigheter, vil dette ikke kunne gi den nødvendige struktur og forutsigbarhet som er selve grunnlaget for at eleven får utbytte av hjelpen.

Når opplegget er tilfeldig, vil dette kunne skape stress og usikkerhet hos lærerne som skal gi hjelpen, samt misnøye hos foreldre. Men til syvende og sist er det eleven med autisme det går ut over når hjelpen i skolen blir mangelfull. 

Kort sagt er det behov for å styrke skolens arbeid for elever med autisme, og denne sjekklisten er ment som et verktøy som kan være til hjelp med å tilrettelegge for nettopp disse elevene.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme