hjelptilhjelp banner

Forlaget omtaler boken slik:

"Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne" tilbyr en praktisk tilnærming til arbeid med atferdsvansker hos barn. Hanne Holland beskriver en ti-trinns modell for målrettet arbeid med konkrete problemstillinger. Forfatteren vektlegger betydningen av at voksne kommuniserer og samhandler godt med barn, at de har kunnskap om det de driver med, og reflekterer over hvorfor de gjør som de gjør. Barn med atferdsvansker har behov for å møtebevisstevoksne.
Boka bygger på systemteori og er inspirert av evidensbaserte metoder som MST(Multisystemisk terapi), PMTO(Parent Management Training) og De utrolige årene(Webster-Stratton).
Den retter seg primært mot pedagoger og spesialpedagoger i barnehager og begynneropplæringen i grunnskolen samt ansatte innen barnevern og PPT.Annonse: Ark bokhandel