Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Oppdatert 27.01.2014

 Hjelp til Hjelp AS er en virksomhet med et ideell og allmennnyttig formål. Vi jobber for å gjøre det enklere å finne fram til psykisk hjelp. Hele overskuddet til Hjelp til Hjelp AS går utelukkende til å fremme dette formålet. 

 

 

Følgende vedtekter er bestemt av Hjelp til Hjelp AS sin generalforsamling 27. januar 2014.

 

§1 Navn og formål

1-1 Selskapets foretaksnavn er Hjelp til Hjelp AS. Selskapet er et aksjeselskap med et ideelt og allmennyttig formål.

1-2 Hjelp til Hjelp AS har til formål å:

  • Arbeide for å gjøre det enklere for privatpersoner og for ansatte i hjelpeapparat, skoler og barnehager å finne fram til psykisk hjelp.
  • Arbeide for at informasjonstilgangen omkring ulike former for psykisk hjelp - både fra offentlige, private og frivillige aktører - blir åpnere og mer tilgjengelig for allmennheten.
  • Arbeide for å spre informasjon og forståelse omkring psykiske lidelser og tilgrensende vansker.
  • Utvikle og drive aktiviteter som gjør det enklere å finne fram til psykisk hjelp.
  • Bidra til mer og bedre samhandling i hjelpeapparatet gjennom en bedre informasjonsflyt omkring tilgjengelige former for hjelpetilbud / kurs.

1-3 Der der er naturlig samarbeider Hjelp til Hjelp AS med andre organisasjoner og institusjoner for å fremme felles formål.

1-4 Hjelp til Hjelp AS har ikke ervervmessig virksomhet som mål.

1-5 Selskapets overskudd skal disponeres av generalforsamlingen til beste for arbeidet med å øke tilgangen på og informasjon om hjelp i forhold til psykiske problemer.

 

§2 Virksomhet

Selskapets virksomhet er:

  • Informasjons- og opplysningsvirksomhet i forhold til psykisk helse gjennom en nettportal for psykisk helse. Denne omhandler blant annet hvilke hjelpetilbud, støttetilbud, selvhjelp, samt kurs og konferanser som er tilgjengelig for brukere, pårørende, skoler, barnehager, og for ansatte i ulike deler av hjelpeapparatet innenfor psykisk helse og tilgrensende områder. Kurs/foredragsvirksomhet kan også være aktuelt som et ledd i informasjon og opplysningsarbeidet.
  • Salgsvirksomhet, herunder annonsesalg på selskapets nettside.

 

§3 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 100 000,- fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 1 000,-

 

§4 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Fjell.

 

§5 Ledelse

Selskapets styre består av 1 til 6 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Selskapets firma tegnes av ”Styrets leder alene.”

Styret kan meddele prokura.

Selskapet skal ha en daglig leder.

 

§6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte i tråd med Hjelp til Hjelp AS sitt formål, jf §1-2 i disse vedtektene
  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

 

§7 Aksjeeierregistrering

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

 

§8 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivningen.

 

§9 Oppløsning

Blir oppløsning av Hjelp til Hjelp AS besluttet, skal selskapets midler disponeres av generalforsamlingen til beste for arbeidet med å øke tilgangen på og informasjon om hjelp i forhold til psykiske problemer.