psykisk helse skolen fb size med stor tekstAnnonse

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11342 abonnenter

Vilkår opprettet: 10.01.2012. Sist revidert: 17.10.2016. 

1.BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1 Hjelptilhjelp.no er en portal for psykisk helse. På nettsiden samles hjelpetilbud, kurs, aktivitetstilbud, bøker, apper, nyhetsstoff, artikler, m.m innenfor psykisk helse og tilgrensende temaer. Tilbydere av hjelpetilbud, kurs m.m. gis anledning til å annonsere for disse på hjelptilhjelp.no.

1.2 Nettsiden hjelptilhjelp.no eies av Hjelp til Hjelp AS (HTH). HTH er en non-profit virksomhet med et ideelt og allmennyttig formål om å gjøre det enklere å finne fram til psykisk hjelp, kurs, aktivitetstilbud, og lignende. Navnet Hjelp til Hjelp henspiller på at vi gjennom vår nettside gir informasjon som gir HJELP til å finne fram TIL ulike former for psykisk HJELP.

1.3 HTH påberoper seg den fulle retten til å kunne velge ut hvilke kurs, hjelpetilbud med mer som blir godkjent for annonsering og hvem som ikke blir det. Prinsippet blir at vi bruker skjønn som inkluderer et fagetisk perspektiv på hva som egner seg for å bli registrert på vår nettside. Vi vil i våre skjønnsmessige vurderinger søke å unngå å annonsere for hjelpetilbud, kurs med mer som kan oppfattes som kontroversielle. Vi oppfordrer publikum til å melde ifra dersom det blir annonsert for kurs / hjelpetilbud som oppfattes som kontroversielle, og vil ta enhver slik henvendelse til vurdering.

1.4 Annonser på HTH skal kategoriseres i henhold til kategorier levert av HTH, herunder geografi, produkt (kurs/hjelpetilbud eller vare), pris m.m. Registrerte brukere av hjelptilhjelp.no er selv ansvarlig for at deres annonser er i overensstemmelse med de kategorier som eksisterer. Dersom en annonse er plassert i feil kategori, forbeholder HTH seg retten til å korrigere valg av kategori. Plassering vil da skje etter HTHs eget skjønn. Ved oppdagelse av feilplassering vil HTH forsøke å varsle brukeren, som har publisert oppføringen, på e-post i forbindelse med eventuell korrigering. For det tilfellet at tekniske forhold tilsier at det ikke er mulig å korrigere oppføringen, vil den bli slettet. Etter eventuell korrigering eller sletting vil HTH tilstrebe å informere brukeren, som har publisert innholdet, på e-post.

1.5 Det er ikke tillatt med flere annonser for samme hjelpetilbud, kurs eller lignende. Dersom dette skjer, forbeholder HTH seg retten til å slette de annonsene som HTH vurderer som duplikat av en annen annonse. HTH vil i forbindelse med slettingen forsøke å varsle brukeren, som har publisert oppføringen, per epost.
1.6 HTH tar ikke ansvar for salg av kurs, produkter m.m., se vilkårenes punkt. 7.

1.7 En hver annonse om kurs og/eller produkter må være i samsvar med norsk lovgivning.

1.8 På hjelptilhjelp.no vil det foruten annonser også være annen informasjon om tilgjengelige hjelptiltilbud, kurs, aktivitetstilbud, og lignende. Bakgrunnen for dette vil da være at disse hjelpetilbudene/kursene/m.m. allerede er gjort offentlig kjent før den registreres inn på hjelptilhjelp.no, enten via eksterne nettsteder, i offentlig tilgjengelige brosjyrer, i offentlig tilgjengelige saksdokumenter, eller lignende. HTH vil fritt kunne formidle slik informasjon på vår nettside, men vil bestrebe oss på å ha kildehenvisninger som viser hvor informasjonen er oppdrevet, enten det er som lenker til andre nettsteder, henvisning til brosjyrer eller annen litteratur, ved henvisning til muntlig overlevering, eller ved at den som selv arrangerer/tilbyr et hjelpetilbud, kurs m.m, selv registrerer informasjonen direkte inn på hjelptilhjelp.no og dermed selv utgjør en kildereferanse. 

2.GODKJENNING AV VILKÅR

2.1 Ved å bruke www.hjelptilhjelp.no og ressursene vi tilbyr, aksepterer du samtidig vilkårene for bruk av tjenesten (under og over). 

2.2 All innregistrering av annonser for kurs, hjelpetilbud, aktivitetstilbud eller enhver annen registrering av informasjon på hjelptilhjelp.no forutsetter at du aksepterer å være bundet av Hjelp til Hjelp AS (HTH) til enhver tid gjeldende vilkår.

2.3 Vilkårene blir oppdatert og revidert jevnlig og alle som benytter seg av hjelptilhjelp.no er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert på gjeldende vilkår.

 

3.GEOGRAFI

3.1 HTHs tjenester er primært rettet mot det norske markedet.

 

4.INNREGISTRERING AV INFORMASJON I STRID MED VILKÅRENE

4.1 Alle som annonserer på hjelptilhjelp.no eller som på annen måte registrere informasjon på hjelptilhjelp.no er selv ansvarlig for innholdet som de registrerer inn på nettsiden, herunder at det er i samsvar med foreliggende vilkår og gjeldende lover og forskrifter.

4.2 Dersom en annonse eller annen informasjon som er registrert inn på hjelptilhjelp.no er i strid med vilkårene, forbeholder HTH seg retten til å fjerne annonsen og/eller informasjonen. 

 

5.OPPFØRINGENS INNHOLD

5.1 Annonser på hjelptilhjelp.no skal kun beskrive det unike hjelpetilbud/kurs/produkt som tilbys i oppføringen. Annonsens overskrift skal samsvare med dens innhold.

5.2 Annonsens innhold, både i tekst og bilder, som kan oppfattes som støtende er ikke tillatt. Ved oppdagelse av slike annonser vil disse bli fjernet av HTH, med etterfølgende orientering til brukeren som har publisert dem per e-post.

 

6.HENVISNINGER

6.1 Det er ikke tillatt å henvise til andre nettsider i annonsene med mindre dette er eksplisitt, skriftlig samtykket til fra hjelptilhjelp.no sin side. Det er ikke tillatt å angi annen kontaktinformasjon i annonsen enn den som blir inkludert via det integrerte kontaktskjemaet som følger med annonsen. Herunder er det ikke tillatt å oppgi egen nettsideadresse, telefonnummer eller mailadresse.

6.2 Det er under ingen omstendigheter tillatt å henvise til nettsider som har støtende innhold, så som pornografi, grov vold, oppfordring til kriminelle handlinger, eller som på noen måte er i strid med norsk lovgivning.

6.3 HTH forbeholder seg retten til å vurdere om henvisninger og lenker til nettsider er i overensstemmelse med foreliggende vilkår. Ved oppdagelse av forhold som strider med disse vilkår, vil endring av oppføringen bli foretatt og det vil bli gitt varsel til den som har registrert oppføringen.

 

7.ANSVARSFORHOLD

7.1 Alt innhold du finner via hjelptilhjelp.no er utelukkende til informasjon og erstatter ikke personlig kontakt mellom pasient og helsepersonell. HTH påtar seg ikke ansvar for skader av noen art som har sammenheng med bruk av innhold, tjenester eller lenker på nettsidene.

7.2 HTH tar ikke ansvar for eventuelle negative konsekvenser av at informasjon på hjelptilhjelp.no viser seg å være mangelfull eller misvisende. Informasjon om alle hjelpetilbud, kurs med mer som er å finne på hjelptilhjelp.no skal aldri anses som absolutt, og brukere må alltid ta kontakt direkte med tilbyder av aktuelle hjelpetilbud, kurs med mer, for å få korrekt og oppdatert informasjon.

7.3 HTH tar ikke ansvar for eventuelle negative konsekvenser av at informasjon som blir delt på hjelptilhjelp.no er ikke-ønsket publisert av de som tilbyr hjelpetilbudet, kurset, med mer, så lenge denne informasjon må anses å være offentlig kjent (jf. vilkårenes punkt 1.8). Dersom tilbyder av et bestemt kurs, hjelpetilbud, med mer, ønsker at informasjonen fjernes fra hjelptilhjelp.no, bes vedkommende om å kontakte HTH per mail (hjelptilhjelp@gmail.com). I tilfeller der informasjonen om det aktuelle kurset, hjelpetilbudet, med mer, er å anse som offentlig kjent (jf. vilkårenes punkt 1.8) vil det normalt ikke være å forvente at hjelptilhjelp.no skal fjerne denne informasjonen. I tilfeller hvor informasjonen om hjelptilbud, kurs, med mer, ikke kan anses som offentlig kjent, eller hvor det er tvil om hvor vidt informasjonen er å betrakte som offentlig kjent, vil HTH respektere tilbyder av kurset, hjelpetilbudet, med mer, om å fjerne informasjonen dersom dette eksplisitt ytres ønske om. Med mindre HTH har utvist forsett eller grov uaktsomhet er ikke HTH ansvarlig for tap som tilbydere av hjelpetilbud, kurs med mer, påføres som følge av at informasjon som ikke ønskes publisert på hjelptilhjelp.no likevel er blitt publisert.

7.4 HTHs rolle er ikke under noen omstendighet å ha ansvar for eventuelle kurspåmeldinger/-avmeldinger eller kjøpsordrer, utover det ansvar som følger av lov om e-handel.

7.5 HTH tar ikke ansvar for tap som tilbydere av hjelpetilbud, kurs, med mer, som er informert om på hjelptilhjelp.no eventuelt måtte påføres som følge av tekniske feil, andre mangler ved tjenesten, eller ved at informasjon er gjort tilgjengelig på hjelptilhjelp.no uten at det har vært tilbyders ønske. 

7.6 HTH tar ikke ansvar for lenker til eksternt innhold.

7.7 Med mindre HTH har utvist forsett eller grov uaktsomhet, og det foreligger påregnelige skadefølger, er ikke HTH ansvarlig for tap som tilbydere av hjelpetilbud, kurs med mer, påføres som følge av at annonser eventuelt fjernes fra hjelptilhjelp.no. Det må videre påregnes at HTH tidvis vil ha nedetid på nettsidene. Dette vil ikke kompenseres med tilbakebetaling av annonseutgifter med mindre det er snakk om nedetid som klart har betydning i forhold til den aktuelle annonsen. Normalt vil slik nedetid kunne kompenseres gjennom å få lagt til den tapte tiden med utvidet tid på et gitt abonnement.

7.8 I tilfeller der en person har sendt inn informasjon til HTH, og hvor bidraget inkluderer kasuistikk eller historier fra virkeligheten, er det forfatters fagetiske ansvar å sørge for fullstendig anonymisering eller innhenting av tillatelse fra berørte parter. Forfatter har også det fulle ansvaret for å oppgi kilde ved referanse eller bruk av andres arbeid, og for at det innsendte materialet ikke er et plagiat, eller på annen måte krenker noens opphavsrett. Der hvor informasjonen allerede er gjort offentlig kjent gjennom nettaviser, aviser, offentlige brosjyrer eller lignende, vil HTH kunne henvise til historier fra virkeligheten, jf. sitatretten.

7.9 Informasjonen som er å finne på HTH sine tjenester skal under ingen omstendigheter forstår som medisinske råd, men som generell informasjon. HTH tar ikke ansvar for konsekvenser for mennekser som tar i bruk informasjon fra våre sider. Det er ikke tillatt å bruke våre nettsider og senere holde HTH ansvar for enhver konsekvens som følge av bruk av informasjon på siden, så lenge HTH ikke har brudd norske lover gjennom informasjonen som er gitt. 

 

8.BRUK AV BILDER OG TEKST

8.1 Nettbrukere som publiserer bilder og tekst på hjelptilhjelp.no har det fulle ansvar for at ham/henne har tilstrekkelige rettigheter til å publisere det materiale som fremkommer i annonser eller annen informasjon som er sendt til hjelptilhjelp.no.

8.2 Det er ikke tillatt å kopiere tekst eller bilder fra annonser på HTH eller fra andre nettsider som er beskyttet av opphavsrett. Eventuelle kopier forutsetter skriftlig fullmakt fra den med opphavsrett, som kan fremlegges ved forespørsel. Dersom slik annonse oppdages vil den bli fjernet med etterfølgende orientering til brukeren som har publisert annonsen per e-post.

8.3 Ved bruk av illustrasjonsfoto skal dette særskilt opplyses. Bruk av øvrige bilder forutsetter at nettbrukeren som publiserer dem har opphavsrett til bilde. Nettbrukeren er også ansvarlig for å påse at eventuelle personer som er avbildet har gitt sitt samtykke.

8.4 HTH forbeholder seg retten til å bruke publiserte bilder m.m. fra annonser som er publisert på HTH i drift og markedsføring av HTH.

 

9.ENDRINGER I TJENESTEN

9.1 HTH forbeholder seg retten til å foreta endringer og forbedringer i tjenesten. HTH forplikter å gjøre sitt beste for å orientere brukere som har publisert innhold på hjelptilhjelp.no om endringer av vesentlig betydning, innen rimelig tid før endringen, senest ved endringens ikrafttredelse. Endringer av ikke vesentlig karakter kan foretas uten forutgående orientering, men med etterfølgende orientering til annonsøren.

9.2 Endringer som påvirker innholdet i annonsene er brukeren som har publisert innholdet selv pliktig å oppdage.

 

10.PERSONVERN

10.1 Hjelptilhjelp.no loggfører besøksstatistikk på nettstedet og gjennom eksterne leverandører av innholdsressurser. Personopplysninger oppgis frivillig av den enkelte bruker til Hjelptilhjelp.no og behandles konfidensielt.

10.2 Alle opplysningene om registrerte brukere behandles konfidensielt og er kun tilgjengelig for Hjelptilhjelp.no sin redaksjon. Opplysninger om registrerte brukere gis ikke videre til tredjepart.

10.3 Brukere kan når som når slette sin brukertilgang på hjelptilhjelp.no ved å sende oss en mail om at de ønsker å bli slettet fra hjelptilhjelp.no. Da sletter vi fullstendig alle opplysninger du har gitt oss.

10.4 Hjelptilhjelp.no loggfører automatisk besøksstatistikk på nettstedet, ved hjelp av informasjonskapsler (cookies) og brukeres IP-adresser. Besøksstatistikken viser blant annet hvilke sider som er besøkt, hvilke kilder besøkende kommer fra og hvilke nettlesere brukerne benytter når de er inne på hjelptilhjelp.no. Statistikkopplysningene er kun til internt bruk og benyttes til å videreutvikle nettstedet. Slike opplysningene kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner.

 

11.INFORMASJONSKAPSLER

11.1 Hjelptilhjelp.no bruker informasjonskapsler (cookies). Dette er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. På samme måte som de fleste nettsteder, bruker vi informasjonskapsler for å gi deg en bedre, raskere eller sikrere opplevelse.

Ekomloven, som trådte i kraft 1. juli 2013, har en bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – også kalt «cookie-paragrafen» (jf. ekomloven § 2-7b). Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre brukeren er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Du som nettbruker skal kunne avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler/cookies når som helst. Informasjon om deg som bruker er anonym.

Følg Nettvett.no sin veiledning for hvordan du kan akseptere eller avvise at det lagres informasjonskapsler på din datamaskin.

Se også Nettvett.no sin veiledning for hvordan du sletter informasjonskapsler.

11.2 Følgende informasjonskapsler blir brukt på hjelptilhjelp.no så langt vi kjenner til. Vi tar alle forbehold imot at det kan være informasjonskapsler i bruk på hjelptilhjelp.no som vi ikke kjenner til, og denne listen vil oppdateres fortløpende dersom vi skulle oppdage bruk av informasjonskapsler som ikke er oppgitt her. Bruk av hjelptilhjelp.no forutsetter aksept av at det brukes informasjonskapsler på nettsidene.

Navn

Varighet

Beskrivelse

_ga

2 år

Brukt for å skille mellom brukere.

__utma

2 år fra oppdatering

Brukt for å skille mellom brukere og sesjoner.

Informasjonskapselen blir oppdater hver gang data blir sendt til Google Analytics.

__utmb

30 min fra oppdatering

Brukt for å avdekke nye sesjoner / nettsidebesøk.

Informasjonskapselen blir oppdatert hver gang data blir sendt til Google Analytics.

__utmc

Sesjonsslutt

Brukt for å avgjøre om brukeren har en ny sesjon / nytt nettsidebesøk.

__utmz

6 mnd fra oppdatering

Lagrer trafikkilden eller kampanjen som viser hvordan du kom inn på siden.

Blir oppdatert hver gang data blir sendt til Google Analytics.

__utmv

2 år fra oppdatering

Brukt til å lagre data om variabler på brukernivå. 

Blir oppdatert hver gang data sendes til Google Analytics.

JSESSIONID

Sesjonsslutt

Informasjonskapsel som settes av webserveren vår for å

utveksle informasjon mellom serveren og nettleseren din. 

__atuvc
uid
uvc

Sesjonsslutt

Gjør at du kan dele innhold fra nettstedet i sosiale medier

og på e-post gjennom AddThis, en tjeneste for deling av innhold.

 

12.DIVERSE

12.1 Eventuelle tvister mellom partene skal behandles etter norsk lov. Bergen tingrett vedtas som verneting for avtalen.

12.2 For å forebygge svindel og tvister vil HTH lagre oppføringer som er publisert på hjelptilhjelp.no i 2 år.

Les også