Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterUniversitetet i Stavanger: I boken "Lesevansker og livsvansker vises det at det er en klar sammenheng mellom lese- og skrivevansker og psykiske problemer.

Sammenhengen mellom lesevansker og psykisk helse er ikke en ny oppdagelse. Likevel er Lesevansker og livsvansker den første boka i Skandinavia som kobler disse to tema sammen.

Dette skriver Universitet i Stavanger i en nyhetssak om boken.

 

Lesevansker gir psykiske vansker

Boka presenterer en studie i Bergen som viser at det er en klar sammenheng mellom vansker med lesing og psykiske problemer på barneskoletrinnet i den norske skolen.

Undersøkelsen viste at de barna som hadde tidlige og vedvarende lesevansker, også slet mest psykisk, og for denne gruppa økte vanskene over tid. Studien viste også at de psykiske vanskene avtok når elevens leseferdighet ble bedre.

Det viser seg at de som hadde klart å komme seg ut av lesevanskene som de hadde de første årene på barneskolen, også hadde bedret sin psykiske helse. Og de som fremdeles hadde lesevansker i slutten av barneskolen, slet mer med angst og depresjoner. Dette kan tyde på at tidlig ekstra innsats for å bedre leseferdighetene også kan føre til at barna viser mindre uro og atferdsvansker i skolen, sier Heiervang. 
Det er også viktig å hjelpe elever med lese- og skrivevansker til å kompensere for sine vansker gjennom å hjelpe dem til å utvikle gode læringsstrategier og til å se at de kan være ressurssterke selv om de ikke har en feilfri rettskriving eller ikke leser like fort som andre, sier Edvin Bru ved Senter for atferdsforskning til Universitetet i Stavanger.

  

Tidlig hjelp hindrer psykiske problemer

Flere forfattere i boka legger vekt på at tidlig diagnostisering, gjerne i førskolealder, samt at tidlig hjelp hjelper. 

Det å få adekvat hjelp er viktig. Barna kan få det bedre psykisk, og det vil igjen føre til bedre mestring i det å lese og skrive. Av et utvalg på 15 prosent av elevene med dårligst leseferdighet i første klasse, vil man etter intensiv og strukturert undervisning i små grupper kunne få utvalget av elever med dårlig leseferdighet ned til 2 prosent, forteller nestoren blant artikkelforfatterne Torleiv Høien, tidligere leder for Lesesenteret. 

Høien trekker fram viktigheten av et intensivt undervisningstilbud tidlig, og helst et tilbud som gir rom for én-til-én-relasjon mellom lærer og elev.  

Da øker sjansen for intensitet, utholdenhet og frekvens i arbeidet. Intensiv, strukturert undervisning 3-4 timer i uka kan være nok. Det gjelder også å stimulere det enkelte barns tro på at han eller hun kan klare det, sier Høien og påpeker viktigheten av at undervisningen blir lagt opp slik at eleven opplever å lykkes. 

 

Nyttig informasjon til lærere og foreldre 

Redaktørene og artikkelforfatterne ønsker med denne boka å vise fram det siste på den internasjonale forskningsfronten når det gjelder dysleksi og psykisk helse. Målgruppa for boka er studenter i spesialpedagogikk, pedagogikk og psykologi, samt lærere og ansatte innen pedagogisk-psykologisk tjeneste og helsetjenesten. Stoffet er tilrettelagt på en måte som også vil gi foreldre nyttig informasjon. 

Gjennom mer kunnskap vil vi gjøre hverdagen lettere for folk som har lese- og skrivevansker. Siste del av boka er viet til lærings- og mestringsstrategier og som sådan egnet for lærere og folk som jobber i PP-tjenesten, forteller Edvin Bru.

 

Første boken som ble utgitt av Hertervig Akademisk

Lesevansker og livsvansker – om dysleksi og psykisk er den første boka som blir gitt ut på det nye forlaget Hertervig Akademisk. 

Fra å utgi små brosjyrer om psykisk helse, tok forlaget på nittitallet steget til å bli et forlag for bøker, primært innen fagområdene psykisk helse. Vi har nå gjort et tredje steg og beveget oss inn i den akademiske verden. Vi ønsker derfor nær kontakt med fagfolk på Universitetet i Stavanger. Primært vil vi gi ut bøker knyttet til helse- og sosialfag, men også pedagogikk og kulturfag, sier forlagssjef Per A. Thorbjørnsen.

 

Kilde


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den