Nyttige artikler, videoer, bøker:

Mobbing

 

En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Bilde: av Timothy Eberly på Unsplash Elevsiden.no skriver:

- Mobbing er et samfunnsproblem. Mobbing forekommer i de fleste sammenhenger der mennesker møtes: i hjemmet, i barnehagen, på skolen, på jobben og på gamlehjemmet. Det er antatt at så mange som 40-60 nordmenn tar livet sitt hvert år som følge av mobbing. Hva er mobbing? Hva kan gjøres for å hindre mobbing?

Elevsiden.no viser til Olweus (1992:17) sin definisjon av mobbing:

"En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer".

Det finnes andre definisjoner på mobbing. De fleste av disse krever at følgende kjennetegn er tilstede: 

 

  1. Det må være ubalanse i styrkeforholdet mellom de som mobbes og de som mobber. Et mobbeoffer kan imidlertid mobbe andre elever. Elever som ofte slåss med hverandre blir ikke mobbet dersom det varierer hvem som tar initiativet til slåssingen.

  2. Mobbingen må foregå over en viss tid. Over hvor lang tid kan diskuteres, men enkeltepisoder kalles vanligvis ikke mobbing, selv om de er aldri så alvorlige. 

  3. Handlingene må være av en viss alvorlighetsgrad. En kan ta utgangspunkt i hva eleven opplever som alvorlig. Det er klart at lett erting, som eleven ikke plages av, ikke er mobbing. 

 

Ulike typer mobbing

Det er tre hovedformer for mobbing: 

 

  1. Verbal mobbing (si stygge ting…). 
  2. Fysisk mobbing (slå, sparke…). 
  3. Utestengelse (en elev holdes utenfor…). 


Ved alvorlig mobbing, vil flere av disse mobbeformene opptre samtidig. 

 

Hvor vanlig er mobbing?

Elevsiden.no viser til en stor undersøkelse foretatt av Olweus på begynnelsen av 80-tallet, som fant  at ca. 9% av norske elever i alderen 8-15 år ble mobbet. Omtrent 7% av elevene mobbet andre. Gutter både mobber og mobbes mer enn jenter. Forekomsten av mobbing er størst hos de yngste elevene. Mobbing finnes på alle skoler! Det finnes selvsagt skoler med mer eller mindre mobbing. Men mobbing er dessverre meget vanlig. Det er grunn til å hevde at lærere som sier at mobbing ikke finnes på deres skole tar feil. Hva kjennetegner mobbere og de som blir mobbet?

Det er få typiske trekk som kjennetegner mobbeofrene. De er ofte tilfeldig utplukket. Måten å kle seg på og utseende spiller liten rolle. Mobbeofrene kan imidlertid ha mindre selvtillit en gjennomsnittselevene, eller på annen måte ha kjennetegn som gjør en særlig sårbar. Mobberen er minst like godt likt som gjennomsnittet, har bedre selvtillit og er litt sterkere enn gjennomsnittet, men har et dårligere forhold til foreldrene sine. Dette er gjennomsnittlige tall og det finnes selvsagt unntak både hos mobbere og mobbeofre. 

 

Kan mobbing forebygges?

Det kan hevdes at ingen barn ønsker å være problembarn. Ingen barn ønsker i utgangspunktet å såre og skade andre.

Derfor er det viktig å se på hva som kan gjøres for å forhindre at noen likevel utøver slik atferd. Alle barn kan læres opp til å være hyggelige mot andre. De fleste lærer dette hjemme, men stadig flere lider under mangelfull sosial oppdragelse, noe som også resulterer i mangelfulle sosiale ferdigheter. I slike tilfeller blir det ekstra viktig at skolen tar et ansvar for denne delen av elevenes utvikling.

Det handler om ferdigheter som må læres, og aller helst bør grunnlaget legges i de første leveårene. Barn kan læres opp til å oppdage, gjenkjenne og styre følelser, snakke sammen og omgås hverandre på en ordentlig måte. De må oppmuntres til å samarbeide for å oppnå felles trivsel, og de må støttes og oppnå anerkjennelse for dette. På denne måten kan man oppnå forebygging av uønsket atferd som inkluderer mobbing og vold. Å ha gode opplegg omkring problembarnene er derfor et viktig tiltak for å forebygge mobbing.

I tillegg er det viktig at alle skoler har en egen handlingsplan for hvordan mobbing skal forebygges og håndteres. Det er viktig at alle skoler innarbeider en klar og tydelig kultur hvor mobbing er uakseptabelt, og aller helst en kultur som gjør slik atferd utenkelig for elevene selv. Den norske psykologen Dan Olweus har utviklet et antimobbeprogram som norske myndigheter og mange skoler har valgt å satse på, og som er et internasjonalt anerkjent program. Tiltaket har dokumentert effekt.

 

Olweus-programmet

Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd er en evidensbasert program som bidrar til å redusere mobbing i skolen. Du kan lese mer om dette programmet her.

 

 

Video: Om Olweus-programmet

 

Hva kan gjøres for å håndtere mobbing?

Det viktigste er ikke hva man gjør, men at man gjør noe med mobbingen. Ved ikke å gjøre noe, signaliserer man at mobbing er greit. Det er også farlig å bortforklare mobbingen med offerets eventuelle avvikende framferd. Får mobberen tak i dette, vil han tro at det han gjør er greit, mens offeret kan tro at mobbingen er fortjent. Både lærere og foreldre bør snakke med elevene om mobbing, markere avstand fra det, sette elevene inn i hvordan det kan oppleves å bli mobbet, samt snakke om hvordan man kan hjelpe mobbere til å slutte å mobbe. 

Det er dessverre en ganske utbredt oppfatning blant voksne, og også blant lærere, at mobbing er en konflikt som barn selv må løse. Dette brukes i neste omgang gjerne som begrunnelse for ikke å gripe inn, noe som blir helt feil. For det første er ikke mobbing en konflikt, men et overgrep. For det andre er det ikke elevene, men de voksne som har hovedansvaret og må ta klart avstand fra mobbingen og sørge for at den opphører. Offeret må beskyttes, og mobberen må hjelpes til å forstå at de negative handlingene ikke aksepteres, og at de må stanses omgående. Det er rett og slett de voksne som må ordne opp i dette.

 

Ressurs i arbeidet mot mobbing 

 nullmobbing large gronn

 

Kilder:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no