Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Circle of security (COS) er et foreldreprogram som tar utgangspunkt i tilknytningspsykologi og som har til hensikt å bedre foreldreferdigheter og barns tilknytningsstil. Programmet er mye brukt i Norge, men det er lite evidens for om det fungerer. Nå har imidlertid den første metastudien kommet som evaluerer hvor vidt COS-programmet fungerer etter intensjonen.

Nærmere bestemt gikk forskerne gjennom tidligere studier som har vurdert effekten av programmet, og etter et omfattende litteratursøk endte de opp med kun 10 studier.

 

En viss støtte for at COS har positiv effekt

Samlet sett blir det konkludert med at tidligere studier gir en viss støtte for at COS er et effektiv program. Nærmere bestemt er forskernes konklusjoner følgende:

 

 1. Forbedret tilknytningskvalitet?

  Det var en medium effektstørrelse for forbedret tilknytningskvalitet hos barna når foreldrene hadde mottatt COS-intervensjonen.

 2. I stand til å bryte desorganisert tilknytning?

  Det var også en medium effektstørrelse for å komme ut av en desorganisert tilknytningsstil, men effekten var ikke statistisk signifikant. Imidlertid var det kun 3 studier som hadde vurdert dette, slik at det er mulig at den mangelfulle effekten skyldes for liten statistisk styrke.

 3. Bedre foreldreferdigheter?

  Det var en medium effektstørrelse for forbedrede foreldreferdigheter i etterkant av å ha mottatt COS-intervensjonen.

 4. Større trygghet i foreldrerollen?

  Det var en stor effekt på foreldres opplevelse av self-efficacy, altså på trygghet i foreldrerollen. Imiderltid var det kun 2 studier som hadde sett på dette, og dette funnet må derfor tolkes med varsomhet.

 5. Reduksjon av foreldres depresjon?

  Det var en medium effekt på foreldres depresjon i etterkant av å ha gjennomført COS-intervensjonen, selv om dette ikke er et av programmets definerte målsetninger. Dette blir derfor ansett som en positiv bi-effekt av programmet.

 

Behov for atskillig mer forskning på COS

Forskerne understreker at metastudiens største svakhet er at det er gjort veldig få studier på effekten av COS. Dermed blir også konklusjonene usikre, og de etterspør mer forskning på hvor effektivt COS-programmet er.

Dessuten poengteres det at det er spesielt få studier som inkluderer en kontrollgruppe, noe som ytterligere svekker mulighetene til å konkludere på hvor vidt tiltaket har effekt.

De konkluderer med at COS-programmet har potensiale til å hjelpe omsorgsgivere med å forme en trygg tilknytning til sine barn, og at det er viktig at foreldre med utfordringer knyttet til å bryte utrygge og desorganiserte tilknytningsmønstre må få effektiv hjelp. Metastudien gir lovende resultater omkring effekten av COS, men per dags dato er evidensgrunnlaget fremdeles spinkelt. 

Med mer forskning kan evidensen for effekten av COS-intervensjonen bli styrket, avslutter de.

 

Positive tilbakemeldinger fra deltakere på COS

I tillegg til nevnte forskningsfunn så er det også gjort andre typer evalueringer av COS, som tyder på at tilbudet blir vurdert positivt av de som har deltatt i det. I en artikkel på Psykologforeningen.no skildres erfaringer fra bruk av COS ved Solli DPS. Artikkelforfatterne forteller:

De fleste deltagerne rapporterer at deltagelse i COS-P bidrar til økt forståelse av barnet og nye samspillserfaringer. Som ledd i intern kvalitetssikring har alle deltagerne etter fullført kurs anonymt fylt ut COS Parent Feedback Questionnaire. Dette er et spørreskjema der foreldre blir bedt om å vurdere i hvilken grad de opplever å ha oppnådd de ulike målene for COS-P, og hvor fornøyde de er med kurset.

Til nå har 61 deltagere fullført kurset, og 59 har anonymt besvart evalueringsskjemaet. På en 6-punkts skala fra 1 (dårlig) til 6 (svært bra) rangerte 53 % kurset som svært bra, 37 % ga skåren 5, og 10 % ga skåren 4. Den klare majoriteten av deltagerne er med andre ord godt fornøyd med kurset.

De understreker samtidig at det er mange ubesvarte spørsmål, blant annet om den endringer som foreldre opplever i etterkant av kurset er betydelig nok til å skape en signifikant endring for barnet. Også her konkluderes det derfor med at det trengs mer systematisk forskning for å evaluere effekten av COS.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykologi

Psykiske problemer

- Sykdom skyldes uflaks

Livet ditt avgjøres ikke av om du spiser kneip eller Fedon-brød. Uflaks er den viktigste…