Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterDet er store utfordringer innen rus og psykisk helse etter at dette for lenge har vært underprioritert. Nå starter regjeringen et historisk løft for rusfeltet med en forpliktende opptrappingsplan, forteller helseminister Bent Høie.

Dette skriver ABC Nyheter. Nærmere bestemt har regjeringen bestemt at de skal bruke 2.4 milliarder kroner ekstra de neste fem årene.

 

Rus og psykisk helse har vært underprioritert

Bent Høie forteller ifølge ABC Nyheter:

Det er store utfordringer innen rus og psykisk helse etter at det for lenge har vært underprioritert. Derfor har vi satset på rus og psykisk helse fra den dagen vi overtok i regjering. Nå starter regjeringen et historisk løft for rusfeltet med en forpliktende opptrappingsplan på 2,4 milliarder korner de neste fem årene. Vi skal øke kapasiteten og bedre kvaliteten i tilbudet til rusavhengige, og vi skal sikre brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.

Opptrappingsplanen omfatter både en økt innsats i forhold til forebygging og tidlig innsats, behandling, og oppfølgingstjenester etter behandling. Å skaffe boliger er en viktig del av satsningen, i tillegg til å styrke helsestasjonen, skolehelsetjenesten, få flere psykologer i kommunene, og å gi mer hjelp til barn av personer med psykiske lidelser eller rusproblemer.

 

Tidlig innsats, bedre behandling og mer oppfølging etter endt behandling

Ifølge Regjeringen skal opptrappingsplanen ha følgende fem målsetninger:

  1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
  2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig.
  3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
  4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
  5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer. 
Vi skal bli flinkere til å oppdage og hjelpe tidlig. Vi skal ha kortere ventetider og bedre kvalitet i rusbehandlingen og vi skal sørge for god oppfølging etter behandling, oppsummerer Bent Høie.

 

Kilder:


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…