Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterNasjonale undersøkelser viser at unges rusbruk går ned. Samtidig som det er færre unge i dag enn tidligere som ruser seg, er det flere med større og mer sammensatte problemer. Mange fanges ikke opp av samfunnets etablerte hjelpeapparat. Derimot treffer vi på mange av dem noen år senere. Tenk hvor mye vi kan få til, dersom vi ser dem tidligere.

Dette skriver spesialkonsulent ved Kompetansesenter rus – Oslo, Henning Pedersen, i en kronikk på Forebygging.no.

Han fokuserer spesielt på oppsøkende ungdomstjenester. Flere kommuner i landet har opprettet slike tjenestetilbud. Pedersen skriver:

Forebyggingspotensialet i dette arbeidet er enormt. Gevinstene er potensielt store for de unge selv, deres familier og ikke minst for kommune og stat i form av sparte behandlingsutgifter.

 

Veldig lite tydelig hvordan oppsøkende ungdomsarbeid bør utformes?

Men ifølge Henning Pedersen mangler det en tydelig satsning på denne typen forebyggende innsats fra myndighetene sin side. Derfor er det også lite tydelig hvordan en slik oppsøkende innsats bør gjøres. 

Fra statlig hold finnes få eller ingen nasjonale føringer som pålegger kommunene å drive oppsøkende ungdomstjenester, og det stilles heller ingen kvalitetskrav til arbeid, skriver han.

 Bør det være helt og holdent opp til hver enkelt kommune hvordan denne viktige innsatsen overfor utsatte sikres og forvaltes? 

Særlig viser Pedersen til at det er behov for betydelig mer, og bedre, forskning på dette området.

 

Behov for en tydelig, nasjonal satsning

Henning Pedersen påpeker at oppsøkende ungdomstjenester i brukerkartlegginger har vist gode resultater, og er i tråd med brukernes uttalte behov for fleksible, oppsøkende og ressursorienterte tjenester rettet mot utsatte unge.

Det store tankekorset er at mange ungdommer utvikler alvorlige rusproblemer, mange kommuner setter inn en stor innsats for å forebygge og demme opp for slike vansker - men myndighetene henger etter.

Oppsøkende ungdomsarbeid bør bli en tydelig, nasjonal satsning dersom vi skal lykkes med tidlig intervensjon overfor utsatte unge, konkluderer Henning Pedersen.

 

Kilde


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…