facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om rusproblemer

Siste nyheter om rusproblemer - Siste nyheter om psykisk helse

Nasjonale undersøkelser viser at unges rusbruk går ned. Samtidig som det er færre unge i dag enn tidligere som ruser seg, er det flere med større og mer sammensatte problemer. Mange fanges ikke opp av samfunnets etablerte hjelpeapparat. Derimot treffer vi på mange av dem noen år senere. Tenk hvor mye vi kan få til, dersom vi ser dem tidligere.

Dette skriver spesialkonsulent ved Kompetansesenter rus – Oslo, Henning Pedersen, i en kronikk på Forebygging.no.Han fokuserer spesielt på oppsøkende ungdomstjenester. Flere kommuner i landet har opprettet slike tjenestetilbud. Pedersen skriver:

Forebyggingspotensialet i dette arbeidet er enormt. Gevinstene er potensielt store for de unge selv, deres familier og ikke minst for kommune og stat i form av sparte behandlingsutgifter.

 

Veldig lite tydelig hvordan oppsøkende ungdomsarbeid bør utformes?

Men ifølge Henning Pedersen mangler det en tydelig satsning på denne typen forebyggende innsats fra myndighetene sin side. Derfor er det også lite tydelig hvordan en slik oppsøkende innsats bør gjøres. 

Fra statlig hold finnes få eller ingen nasjonale føringer som pålegger kommunene å drive oppsøkende ungdomstjenester, og det stilles heller ingen kvalitetskrav til arbeid, skriver han. Bør det være helt og holdent opp til hver enkelt kommune hvordan denne viktige innsatsen overfor utsatte sikres og forvaltes? 

Særlig viser Pedersen til at det er behov for betydelig mer, og bedre, forskning på dette området.

 Behov for en tydelig, nasjonal satsning

Henning Pedersen påpeker at oppsøkende ungdomstjenester i brukerkartlegginger har vist gode resultater, og er i tråd med brukernes uttalte behov for fleksible, oppsøkende og ressursorienterte tjenester rettet mot utsatte unge.

Det store tankekorset er at mange ungdommer utvikler alvorlige rusproblemer, mange kommuner setter inn en stor innsats for å forebygge og demme opp for slike vansker - men myndighetene henger etter.

Oppsøkende ungdomsarbeid bør bli en tydelig, nasjonal satsning dersom vi skal lykkes med tidlig intervensjon overfor utsatte unge, konkluderer Henning Pedersen.

 

Kilde

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om rusproblemer

Gurid (40). Rusfri gjennom fysisk trening

Her leser du om Gurid (40) som gikk fra å være tung rusmisbruker og uteligger til å bli rusfri. I stor grad gjennom fysisk trening. Denne artikkelen er basert på et intervju med Gurid Bu i OsloBy.
Rusavhengighet

- Alle kan bli rusfri

Båtturen hav(b)rus skal få rusmisbrukere rusfri. Visjonen er: - Alle kan bli…
Rusavhengighet

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter