Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Hvis vi vil gi vår ungdom et godt og langt liv, kan vi begynne med å sørge for at ingen av dem blir ensomme og utestengte fra samfunnet.Dette skriver psykolog Kari Lossius i et innlegg på BT.no.

Hun skildrer tiltak som i større grad kan ivareta mennesker som allerede har utviklet alvorlige rusproblemer, og etterlyser en innsats som kan forebygge at unge mennesker utvikler disse vanskene.

Hun nevner i innlegget seks områder som etter hennes mening utgjør særlige ruspolitiske utfordringer idag.

 

 1. Behov for betydelig innsats innen pleie og omsorg

  Kari Lossius viser den til årlige rapporten fra EMCDDA, som påpeker at heroin fremdeles er det mest utbredte illegale rusmiddelet blant rusmiddelavhengige i Europa. Siste års trend er at populariteten av stoffet er dalende, og alderen på brukerne er økende.

  En utfordring som Lossius trekker fram i denne sammenheng er at det vil være et stort behov for kommunale pleie- og omsorgstjenester innen rus og eldreomsorg i årene som kommer.

 2. Sats på behandling framfor straff

  Neste utfordring skildres på følgende måte:

  Dagens marked er mer sammensatt enn tidligere og det tilbyr flere typer rusmidler. Mengden av syntetiske rusmidler øker parallelt med et større tilfang av legemidler som opiater og benzodiazepiner.

  Det er mange kyniske aktører inne i dette markedet. Kari Lossius påpeker:

  I årene som kommer bør vi i enda større grad tilrettelegge for at mennesker med en illegal rusmiddelavhengighet får behandling ikke straff.

 3. Høy tilgjengelighet for nye syntetiske rusmidler

  Neste utfordring er knyttet til den nye produksjonen av nye narkotiske stoffer - syntetiske rusmidler - som samtidig gir en økt tilgjengelighet. Lossius skriver:

  Vi trenger ikke en «Nygårdspark» for å få tak i dop. Vi kan sitte hjemme i godstolen, bestille ønsket rusmiddel over nettet, og vente på at det dumper ned i postkassen vår i små fargerike poser som til forveksling ligner blomsterfrø eller godteri.

 4. Vi "henger etter" i kunnskapen om de nyeste stoffene

  Kari Lossius viser videre til at innmarsjen av de illegale syntetiske rusmidlene skaper ytterligere utfordringer. Riktig nok vet man litt om hvilke kjemikalier som inngår i disse nye stoffene; men samtidig vet verken brukere og hjelpeapparet særlig mye om hvordan de faktisk virker. Lossius spør:

  Hvordan skal vi for eksempel sikre saklig informasjon til unge om skadevirkninger når vi, de voksne, ikke har tilstrekkelig kunnskap om det vi skal snakke om?

  Og hvordan skal vi forholde oss når unge via nettet vet mer om stoffet de putter i seg, enn det vi «ekspertene» gjør?

 5. Tiltak som sikrer liv og helse - blant alvorlig rusavhengige

  Kari Lossius viser til at Norge ligger høyt i europeisk målestokk i forhold til dødeligheten blant alvorlig rusavhengige. Det er derfor behov for tiltak som sikrer liv og helse blant mennesker med tunge rusproblemer. Hun skriver:

  Brukergrupper og fagfolk har i mange år påpekt behovet for økt satsing innen bolig, arbeid, behandling og ettervern. Det er bare å sette i gang.

 6. Sats på forebygging!

  Sjette utfordring handler om å tenke framover, ifølge Kari Lossius. Hun skriver:

  Hva må til for at unge mennesker kan få leve livene sine uten å utvikle en eller annen form for alvorlig avhengighet? Og hvordan skal vi hjelpe de som allerede sliter med en avhengighet.

  Poenget er at det er behov for forebyggende innsatser - og en slik innsats trenger ikke nødvendigvis å være direkte knyttet til rus og rusmidler. Å bekjempe ensomhet og utestengelse er sterkt framhevd i innlegget:

  Felles for gode tiltak er at de fokuserer på inkludering og at vi alle har et grunnleggende behov for å få delta i et fellesskap.

 

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer