Mange mennesker føler seg ufrivillig alene og savner nære og fortrolige de kan dele tanker og følelser med. Befolkningsundersøkelser har vist at hele 20 prosent av oss føler seg ensomme, mens opptil 80% av personer med psykiske lidelser opplever å være ensomme.

Bilde: av Atharva Tulsi på UnsplashDette kommer fram i et innlegg på Morgenbladet.no skrevet av Jan Ivar Røssberg (professor og overlege i psykiatri, Universitetet i Oslo [UiO]), Linn Rødevand (stipendiat, UiO), og Ole A. Andreassen (professor og overlege i psykiatri, UiO). 

 

Depresjon og ensomhet

De viser til forskning som tyder på at opptil 80% av personer med psykiske lidelser opplever å være ensomme. Forfatterne viser til at det er kompliserte sammenhenger mellom psykiske lidelser og ensomhet. De skriver:

Mangel på sosial støtte og andre mennesker å dele tanker og følelser med kan bidra til utvikling av en depressiv lidelse. På den andre siden er det også slik at det å isolere seg fra andre kan være et symptom på en depresjon. Personer med en depresjon utvikler ikke sjeldent negative tanker om at en selv ikke duger, er vanskelig å like, ikke har noen fremtid og at det er bedre for de andre at jeg ikke er sammen med dem.

Depresjon og opplevelse av ensomhet kan videre forsterke hverandre. Forfatterne skriver:

Ofte isolerer de [deprimerte] seg hjemme uten å ønske kontakt med andre mennesker. Etter hvert kan det oppstå et savn etter noen å være sammen med, men dette savnet føyer seg inn i rekken av andre depressive symptomer og fører ikke til handling som kunne ha bidratt til at en føler seg mindre alene. De blir dermed sittende alene og gruble over sine egne negative tanker og sin håpløse livssituasjon.

Slik grubling og ensomhet opprettholder de depressive symptomene, mener artikkelforfatterne. 

 

Alvorlig psykisk lidelse og ensomhet

Innlegget tar også for seg ensomhet ved mer alvorlige psykiske lidelser som schizofreni. Forfatterne poengterer her at mange av de med slike diagnoser har isolert seg fra andre før de utvikler psykosesymptomer.

Det er heller ikke vanskelig å forestille seg at en person som blir engstelig av stemmene de hører i hodet (hallusinasjoner) eller er redd for at andre kan lese tankene deres, vil isolere seg og dermed ha vanskeligheter med å delta i sosiale aktiviteter.

Samtidig blir det understreket at ensomhet i seg selv, som en forbigående følelse, ikke er farlig.

 

Ensomhet kan motivere til å oppsøke kontakt

Tvert imot er følelse av ensomhet viktig fordi den signaliserer et behov for sosial kontakt og motiverer til å oppsøke kontakt, skriver forfatterne. De legger til: 

Men for dem som opplever ensomhet over lang tid, blir det vanskeligere å oppnå kontakt fordi hjernen begynner å bli mer oppmerksom på tegn til avvisning. Den som er oppmerksom på tegn til avvisning, vil i større grad finne slike tegn og oppleve avvisning. Tillit til andre kan dermed bli svekket og forestillinger om at andre ikke er til å stole på kan styrkes. 

 

Ensomhet kan være helseskadelig

 Artikkelforfatterne skriver også:

Det er i dag kjent at ensomhet er like farlig for folkehelsa som røyking.

I det moderne samfunnet har vi mistet en del sosiale støttestrukturer som er viktig både for sannsynlige årsaker og forløp av psykiske lidelser. Forfatterne skriver:

Vi er blitt rikere og mer effektive – men vi har også fått et samfunn hvor den sosiale støtten er blitt mindre. Det moderne mennesket skal være selvstendig og uavhengig av andre. Kanskje har moderniseringen av samfunnet og fokuset på enkeltindividet bidratt til at vi undervurderer at vi trenger andre.

 

Sosial støtte kan forebygge og bidra til å komme ut av psykisk lidelse

Sosial støtte er viktig i forebygging og behandling av mange av våre sykdommer, understreker artikkelforfatterne - og kanskje spesielt når det kommer til psykiske lidelser. De skriver:

I en nylig publisert studie fant man at dårlig sosial støtte hadde en negativ effekt på forløpet av psykiske lidelser. De fleste psykiske lidelser kan få et bedre forløp ved at personen som er rammet blir mer sosialt inkludert. Sosiale forhold har alltid vært ansett som viktige bidragende faktorer for menneskers helse. Dette bidraget er ikke mindre viktig etter at vi fikk internett, sosiale medier og smarttelefoner.

 

Kilde