hjelptilhjelp banner

Voldelige videospill er påvist å ha en klar sammenheng med økt aggresjon hos spillerne, men det er ikke nok evidens til å si noe om det også har sammenheng med voldsutøvelse og kriminell atferd, fastslår den amerikanske psykologforeningen i en ny rapport.

Dette skriver forskningsdatabasen Eurekalert i en nyhetsmelding. 

Første oversiktsstudie om voldelige videospill og aggresjon

Dette er første gang forskere har gjennomgått hele bredden av studier som er gjort på sammenhenger mellom voldelige videospill og faktisk aggresjon, skriver eurekalert.org. Nærmere bestemt ble det gjort både en systemtatisk evidens-review og et kvantitativ review av forskningen som er gjort på feltet.

Forskningen påviser en konsistent relasjon mellom å bruke voldelige videospill og økning i aggressiv atferd, aggressive tankemåter og affekt, og en senkning av prososial atferd (dvs sosialt vennligsinnet atferd), empati og sensitivitet til aggresjon, kommer det fram i rapporten fra APA, den amerikanske psykologforeningen.

Med andre ord kan det nå konkluderes entydig med at det er en sammenheng mellom bruk av voldelige videospill og en økning i aggresjon.

 

Ingen enkelt faktor kan forklare hvorfor noen blir voldelige

Rapporten er imidlertid også tydelig på at det ennå er for tidlig å fastslå om det å spille voldelige videospill påviselig øker risikoen for voldsutøvelse og kriminell atferd.

Framover etterlyses mer forskning på nettopp dette, i tillegg til at man undersøker hvilken betydning det har å spille voldelige videospill for personer som allerede har en forhøyet risiko for aggresjon.

Det understrekes også at det er komplekse mekanismer som ligger bak utvikling av aggresjon i form av voldsbruk og kriminalitet.  

Ingen enkelt faktor leder en person konsistent til å handle aggressivt eller voldelig, hevdes i rapporten.

Det er snarere snakk om en opphopning av risikofaktorer som har en tendens til å føre til aggressiv eller voldelig atferd. Forskningen som er gjennomgått i dette studiet viser at det å spille voldelige videospill er én slik risikofaktor.

 

Kilde:

Videoer om sinneproblemer og vold

Les mer om sinneproblemer og vold

Sinneproblemer og vold

Hvor sint er for sint?

Et yoghurtbeger i gulvet, smelling i dører, roping – eller total taushet. Hvor går…