Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Å ha et godt forhold til læreren beskytter elever mot tidlig frafall i skolen. I tillegg påvirker det elevenes fremtidige psykiske helse, ifølge en ny gjennomgang av forskning.Det skriver Psykologisk.no i et innlegg som gir en veldig viktig påminnelse. Jeg vil her trekke noen av poengene i artikkelen, som for øvrig er sentrert omkring et intervju med Ottar Ness, Vibeke Krane og Bengt Karlsson - tre forskere fra Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

Oppsummering av forskning

Psykologisk.no skriver:

Vi har alle hatt en relasjon til læreren vår i videregående skole - på godt og vondt. En ny gjennomgang av forskningen på feltet tyder på at kvaliteten på denne relasjonen har betydning for elevers psykiske helse og risikoen for om man dropper ut av skolen.

Det blir spesielt fokusert på ungdom i videregående skole, uten at dette betyr at relasjonen er mindre viktig på lavere trinn av skolen.

Forskerne har gjort en litteraturgjennomgang av det som finnes av forskning på dette området, en såkalt "review"-studie. Dette er kjempeviktige studier, fordi de oppsummerer alt som er gjort av tidligere, relevant forskning. Da blir det mye tydligere hva vi vet - enn om man bare ser på et enkelt studie. 

 

Relasjonens betydning på godt og vondt

Funnene deres er kort oppsummert:

  1. Når lærer-elev-relasjonen er god, er det lavere risiko for at eleven dropper ut av skolen.
  2. Når elever forteller at de har et positivt forhold til læreren, melder de også om bedre selvfølelse og færre depressive symptomer.

Det som er tankevekkende er at dette også går motsatt vei. Vibeke Krane forteller om dette til Psykologisk.no:

Sammenhengen går også motsatt vei. En negativ relasjon mellom lærer og elev tyder på at det er økt risiko for utvikling av psykiske problemer. Lærer-elev-relasjonen kan virke beskyttende, men også være en risikofaktor, for elevers psykiske helse.

Altså: relasjonen mellom lærer og elev er viktig både på godt og vondt. Den kan i beste fall virke beskyttende for psykiske helseproblemer, og i verste være en medvirkende årsak til at enkelte elever får psykiske problemer. 

 

De sårbare elevene har aller størst gevinst 

Men hva er da en god lærer-elev-relasjon? Vibeke Krane forteller:

Elever gir utrykk for at de har gode relasjoner til lærere som hjelper dem med fag og praktisk tilrettelegging. De fleste setter pris på at læreren viser at de bryr seg om dem som mennesker. For å utvikle en positiv relasjon mellom lærer og elev trengs gjensidig respekt.

Det blir også poengtert at det er de mest sårbare elevene som har aller størst gevinst av en god relasjon med læreren, eller som potensielt tar mest skade av en dårlig relasjon.

 

Ikke bare som et "middel" for å fremme læring

Det er liten tvil om at skolen er et sted hvor elevene skal lære grunnleggende ferdigheter som matematikk, lesing, skriving, og diverse fag. Men skolens formålsparagraf vektlegger også danning som et helt fundamentalt mål med skolen.  

Mange pedagogiske filosofer har påpekt at skolen (og dermed læreren) dessverre har lett for å bli veldig "instrumentalistisk", det vil si at elevene gjøres til objekter. Det handler om å "fylle på" med kunnskap, som om man tømte vann i et tomt kar. Jo fullere, jo bedre. Og alt skal måles og kartlegges.

Men danning - det å bli utrustet til et helt menneske - det kommer i andre rekke.

Men dersom elevene blir gjort til objekter - som stadig skal kartlegges og måles utifra fagoppnåelse - så kan relasjonen fort miste sin betydning. En god relasjon forutsetter at eleven blir verdsatt som et unikt individ. 

Heldigvis finnes det mange lærere som verdsetter den enkelte elev på denne måten, og som virkelig ønsker å bidra til en god psykisk helse.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no