Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

WISC står for Wechsler Intelligence Scale for Children og er en svært mye brukt test for å kartlegge læremessige forutsetninger hos barn og unge, blant annet i forbindelse med utredning i PP-tjenesten. Her leser du mer om hva WISC-testen dreier seg om.

Bilde: av Ben Mullins på UnsplashDette innlegget ble opprinnelig skrevet for nettsidene til Innsikt Nevropsykologisk Fagkompetanse, av Martin Scheiene, psykolog under spesialisering i klinisk nevropsykologi, men deles på hjelptilhjelp.no med forfatterens tillatelse.

 

Om WISC-testen

Hva er WISC? Det er en intelligenstest for barn mellom 6 år og 16 år og 11 måneder. Testen ble først utviklet av psykologen David Wechsler. Den er idag i femte utgave. Den ble lansert i 2014 i USA og i 2017 i Norge. Videre tar den omtrent 45-80 minutter å administrere. Tiden det tar å administrere testen avhenger av hvilke deltester som gjøres og barnets alder. 

 

Normering

Resultatene et barn får på testen sammenlignes med en normgruppe. Normene som brukes kommer fra et skandinavisk prosjekt hvor 660 barn deltok. Med normgruppen har man et godt sammenligningsgrunnlag for hva som er en gjennomsnittlig, lav eller høy skåre for barna som testes. 

Hva er WISC-deltester?

For å svare på spørsmålet «hva er WISC» så er det nyttig det å se på de ulike delene testen består av. WISC-V inneholder 15 deltester. Deltestene forklares nedenfor på en svært enkel måte. For en mer presis og detaljert beskrivelse kan du klikke her.

 1. TERNINGMØNSTER

  Barnet får tofargede klosser og skal legge dem sammen til ulike mønster.

 2. LIKHETER

  Barnet skal svare på spørsmål om hva som er likheten mellom to ord.

 3. MATRISER

  Barnet får se flere ruter med former i, men en av rutene mangler. Oppgaven er å finne ut hvilke rute som mangler ut fra flere valg.

 4. TALLHUKOMMELSE

  Først skal barnet gjenta tallrekker. Deretter skal barnet gjenta tallrekken som blir lest opp i omvendt rekkefølge, altså baklengs. Til slutt skal barnet gjenta tallrekker i stigende rekkefølge.

 5. KODING

  Barnet skal raskest mulig kopiere ulike symboler over på en tallrekke.

 6. ORDFORSTÅELSE

  Barnet skal forklare hva ulike ord betyr.

 7. FIGURVEKTER

  Barnet skal tenke seg frem til hva som gjør at en vekt på et bilde kommer i balanse.

 8. VISUELLE PUSLESPILL

  Barnet skal først se på et bilde av et ferdig puslespill. Oppgaven er å velge ut de riktige puslespillbitene som ble brukt for å lage puslespillet.

 9. BILDEHUKOMMELSE

  Barnet får se ulike bilder i noen sekunder. Deretter skal barnet huske hvilke bilder som ble vist.

 10. SYMBOLLETING

  Barnet skal se på et par symboler og raskest mulig sammenligne dem med andre symboler for å avgjøre om de er like eller ulike.

 11. INFORMASJON

  Barnet skal svare på vanlige faktaspørsmål.

 12. TALL-BOKSTAV-SERIER

  Barnet skal gjenta ulike tall og bokstaver, men tallene skal gjentas i stigende rekkefølge og bokstavene gjentas alfabetisk.

 13. UTSTRYKNING

  Barnet skal kjenne igjen og markere ulike dyr på et stort ark blant flere andre bilder, raskest mulig.

 14. RESONNERING

  Barnet skal svare på ulike resonneringsspørsmål.

 15. REGNING

  Barnet skal løse oppgaver med hoderegning.

Hva er WISC-indekser?

Deltestene i WISC regnes sammen til indekser, eller samleskårer. Noen deltester måler hovedsakelig språklige ferdigheter. Andre deltester er handler mest om å tolke det man ser, mens andre har mest med mental hastighet å gjøre. Deltestene måler altså ulike aspekter eller sider ved et større område. 

 

Fullskala-IQ

Den viktigste og største indeksen er en som består av 7 deltester. Den består derfor av alle områdene i WISC-V og er en samleskåre for testen, nemlig fullskala-IQ (FSIQ). En av grunnene til at IQ skåren er viktig, er at den predikerer fungeringen på ulike livsområder. IQ predikerer faktisk viktige livsområder som inntekt, utdanningsnivå og hvor godt man presterer i skole (12).

 

Primære indekser

Et annet eksempel på en indeks er verbal forståelse. Verbalforståelse er en av hovedindeksene, men måler et mer avgrenset område. Denne indeksen består av deltester som krever at man både kategoriserer begreper men også forstår betydningen av ulike ord. Selv om disse aspektene kan synes forskjellige, så er de alle innenfor en “paraply” av verbal forståelse.

For å svare grundig på spørsmålet «hva er WISC» så bør man gå videre inn i intelligensteorier og forskingen bak testene. Dersom du vil lære mer anbefaler vi at du melder deg på kurset vårt om WISC-V tolkning. De vanligste (primære) indeksene er beskrevet nedenfor på en svært enkel måte. For en mer presis og detaljert beskrivelse kan du klikke her.

 

WISC indeksene

Vil du lære mer om WISC?

Innsikt Nevropsykologisk Fagkompetanse holder jevnlig opplæringskurs om tolkning av WISC for psykologer og pedagoger som allerede er kjent med testen.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no