Oversikt over psykisk hjelp

Osterøy

Frode H. Korneliussen

Det kan være vanskelig å vite hvor man henvender seg for å få psykisk hjelp og hva som finnes av hjelpetilbud. Her kan du lese mer om hvilke hjelpetilbud som finnes for deg som bor i Osterøy.psykiske problemer

Psykiske problemer

Psykiske helseproblemer spenner fra bekymringene vi alle opplever som en del av hverdagen til alvorlige langvarige lidelser. Hvis du selv eller noen du kjenner sliter med psykiske problemer eller rus, er det viktig å vite at det finnes hjelp. Her finner du en oversikt over aktuelle tilbud som kan være til hjelp for en bedre psykisk helse for deg som bor i Osterøy. 

 1. Psykisk hjelp i kommunen
 2. Behandling i psykisk helsevern
 3. Bruker- og pårørendetilbud ved psykisk lidelse
 4. Mestringskurs og selvhjelpsgrupper
 5. Aktivitetstilbud og møtesteder
 6. Hjelpetelefoner og chatter
 7. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 8. Onlineterapi
 9. Nettbaserte kurs
 10. Privat psykolog / psykiater

 

 Les mer om hjelp ved...

 


 

rus kvadrat

Rus og avhengighet 

Rusproblemer og avhengighet kan ta en betydelig kontroll over livet til de som er rammet av disse problemene. Det finnes hjelpetilbud både for den som er rammet av et rusproblem og for pårørende. Her finner du en oversikt over ulike hjelptilbud for rus og avhengighet for deg som bor i Osterøy.

 1. Kommunale rustilbud
 2. Rusbehandling
 3. Mestringstilbud
 4. Bruker- og pårørendetilbud ved ruslidelser
 5. Hjelpetelefoner / informasjon ved rusproblemer

 

 Les mer om hjelp ved...

 


 

autism 

ADHD, autisme, Tourettes syndrom, lærevansker, og funksjonshemming 

Barn og unge med ADHD, autisme, Tourettes syndrom, lærevansker, eller funksjonshemminger strever ofte på flere områder av livet. Å oppleve mestring i skole og barnehage er avgjørende for  livskvalitet og en positiv utvikling. Her kan du finne fram til aktuelle pedagogiske støttetilbud for deg som bor i Osterøy.

 1. Pedagogiske støttetilbud m.m.
 2. Bruker- og pårørendetilbud for ADHD, autisme, Tourettes syndrom, og lærevansker
 3. Kompetansesentre o.l.

 

Se også:

 1. Psykisk hjelp i kommunen
 2. Behandling i psykisk helsevern
 3. Aktivitetstilbud og møtesteder
 4. Hjelpetelefoner og chatter
 5. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 6. Praktisk hjelp / avlastningstilbud 

 Les mer om hjelp ved...

    

 


 

parforhold familie 

Parforhold og familie 

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis kan det være god hjelp å få gjennom ulike familieveiledningstilbud. Her kan du finne fram til hjelpetilbud for parforholdet og vansker i familier for deg som bor i Osterøy.

 1. Familieveiledningstilbud
 2. Samlivskurs
 3. Sinnemestringskurs
 4. Foreldrekurs
 5. Praktisk hjelp / avlastningstilbud

 

 Les mer om hjelp ved...

 


 

trauma 

Belastende livssituasjoner 

Mange mennesker i Norge lever i svært belastende livssituasjoner. Dette kan handle om en hverdag preget av vold, trusler og overgrep i familien. Det kan handle om mobbing på skole eller arbeidsplass. Det kan handle om sorg etter dødsfall, eller å være etterlatt etter selvmord. Her finner du en oversikt over hjelpetilbud ved belastende livssituasjoner for deg som bor i Osterøy.

 1. Vold i nære relasjoner
 2. Omsorgssvikt / bekymring for barn
 3. Seksuelle overgrep
 4. Mobbing
 5. Sorg etter dødsfall / selvmord

 

Se også:

 1. Psykisk hjelp i kommunen
 2. Behandling i psykisk helsevern
 3. Hjelpetelefoner og chatter
 4. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 5. Onlineterapi

 

 Les mer om hjelp for...

    

    

 


 

livsstil 

Livsstil, kosthold og søvn

Psykiske helseutfordringer og livsstilsutfordringer henger ofte tett sammen. For mange vil det å få hjelp til en sunnere livsstil bidra til både bedre fysisk og psykisk helse. Her finner du en oversikt over aktuelle tilbud for en sunnere livsstil for deg som bor i Osterøy.

 1. Fysisk aktivitet og kosthold
 2. Stressmestring
 3. Søvnvansker

 

 Les mer her om...

 


 

Finn hjelp etter problemområde

Du kan også søke etter ulike hjelpetilbud med utgangspunkt i et gitt problemområde, som for eksempel angst, depresjon, bipolare lidelser, og så videre. Velg problemområdet fra listen under for å få mer informasjon om tilgjengelige hjelpetilbud:

 

 • er en nevropsykiatrisk lidelse som resulterer i nedsatt konsentrasjonsevne, impulskontroll og regulering av aktivitetsnivå.
 • er en av de vanligste psykiske lidelsene. Fysisk er angst og frykt nøyaktig det samme, og alle mennesker opplever fra tid til annen å være redde. Angstlidelser innebærer imidlertid at man opplever så mye frykt og bekymring at det forstyrrer det daglige funksjonsnivået og går i betydelig grad ut over livskvaliteten.
 • er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som resulterer i nedsatt funksjon av sosiale ferdigheter, kommunikasjon og fleksibilitet i tanke og atferd. Asperger syndrom er en form for autisme.
 • innebærer sterke humørsvingninger med en veksling mellom å være langt nede og deprimert og til å ha et nærmest eksplosivt overskudd av energi. Ordet bipolar refererer derfor til å lide av problemer i to poler (ytterkanter).
 • er en utbredt psykisk lidelse preget av tristhet mesteparten av tiden, nedsatt interesse for ting man vanligvis har likt, og følelsen av å være sliten eller mindre energisk. Andre vanlige symptomer er konsentrasjonsproblemer, søvnvansker, følelsen av håpløshet, og for noen selvmordstanker.
 • er kjennetegnet av at tanker, følelser og atferd i overdreven grad er sentrert rundt mat, kropp og vekt. Dette skjer i en slik grad at disse bekymringene begrenser livsutfoldelsen og i betydelig grad svekker livskvaliteten.
 • er ikke en psykisk sykdom og ikke nødvendigvis et psykisk helseproblem. Sorg er en naturlig reaksjon på å miste noe som betyr mye for oss. Sorgen kan imidlertid gradvis gå over til å bli et psykisk helseproblem, for eksempel i tilfelle komplisert sorg, eller den kan i andre tilfeller utløse andre psykiske lidelser som f.eks angst eller depresjon.
 • er psykiske lidelser preget av avvik i personligheten. Det er vanlig med lav og ustabil selvtillit, samt vanskeligheter i mellommenneskelige forhold. Disse problemene påvirker livskvaliteten og hvordan man fungerer i det daglige. Tilstanden manifesterer seg allerede i ungdomsårene og fortsetter til voksen alder.
 • kan betraktes som alvorlige "tilstander av forvirring" og handler på mange områder om svært dype og gjennomgripende psykiske sammenbrudd. Schizofreni er navnet på en sykdom som er preget av langvarig psykose.
 • refererer til overdreven bruk av alkohol eller andre rusmidler i den grad at det potensielt kan påvirke livet negativt. Avhengighet refererer til intenst fokus på å bruke et bestemt stoff, for eksempel alkohol eller narkotika, til det punktet at det tar en betydelig kontroll over livet deres.
 • er ikke en psykisk sykdom i seg selv, men oppleves gjerne i forhold til psykiske lidelser som blant annet depresjon. Når du opplever selvmordstanker, er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Det er mennesker som kan hjelpe deg. Snakk med noen du stoler på og fortell dem hvordan du har det. Ta kontakt med helsetjeneste og/eller en hjelpetelefon.
 • er en atferd der man bevisst skader sin egen kropp på forskjellige måter. Handlingen betraktes som selvskading når man påfører kroppen en direkte synlig skade uten at dette er sosialt, kulturelt eller rituelt akseptert. Det er vanligst å definere selvskading som en handling utført uten selvmordshensikt, det vil si uten hensikt om å ta sitt eget liv.
 •  er kroppens naturlige reaksjon i møte med krav og forventninger. For eksempel er det naturlig å være stresset når man tar eksamen, eller når man utfører vanskelige arbeidsoppgaver både hjemme, på skolen eller i arbeidslivet. Psykologisk stress oppstår når en person opplever at kravene og forventningene til miljøet overstiger deres egen kapasitet. Da blir stresset ubehagelig og kan føles overveldende. Stress er ikke en psykisk sykdom, men kan være en risikofaktor for å utvikle en psykisk lidelse, eller kan være en integrert del av en allerede utviklet psykisk lidelse.
 • er mer enn å oppleve en natt med dårlig søvn. Hos noen mennesker er søvnproblemene til stede nesten hver natt. Slike problemer påvirker funksjonsnivået - både privat og på jobb. Søvnproblemer kan være en egen psykisk helserelatert diagnose, og er ofte del av et bilde hvor det også er til stede andre psykiske lidelser, blant annet angst- eller stemningslidelser, for å nevne noen.
 • er lidelser som henger sammen med psykologiske traumer. Ordet traumer betyr skade eller sår. Når vi snakker om psykologisk traume, mener vi en type hendelse (f.eks vold, ulykker, katastrofer, dødsfall) som kan føre til psykologisk skade som rammer den berørte personen i ettertid. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en vanlig traumerelatert lidelse, som oppstår som en forsinket eller langvarig reaksjon på en stressende livshendelse eller situasjon (av kort eller lang varighet) av en uvanlig truende karakter. Dissosiative problemer er ofte knyttet nettopp til traumatiske opplevelser.
 • har mange uttrykk. Vold i hjemmet inkluderer fysisk, psykologisk, materiell og seksualisert vold. Å være utsatt for vold og overgrep er en viktig risikofaktor for å oppleve traumerelaterte lidelser eller andre psykiske lidelser, og det er svært viktig at voldsutsatte mennesker får hjelp til å få gjenopprettet trygghet, samt å få hjelp med psykologiske skadevirkninger.

 

Noe som mangler?

Hjelptilhjelp.no ønsker tips og tilbakemeldinger på hva som mangler i oversikten over hjelpetilbud for innbyggere i din kommune.  

Les også