psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Sørum

By Tommy Gildseth [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons

Det kan være vanskelig å vite hvor man henvender seg for å få psykisk hjelp og hva som finnes av hjelpetilbud. Vi gjør det enklere å lete etter psykisk hjelp.Her finner du snarveier til mer informasjon om hjelp i din kommune:

 

 

Psykiske problemer

psykiske problemer mobil

 

Finn fram til hjelpetilbud ved angst, depresjon, autisme, ADHD, og andre psykiske vansker. Dette inkluderer kommunal psykisk helsetjeneste, psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne, skolehelsetjenesten, og mye mer. 

Kommunale psykiske hjelpetilbud. Sørum

Hjelp fra psykisk helsevern. Sørum

Private hjelpetilbud. Sørum

Frivillige / ideelle hjelpetilbud. Sørum

Mestringskurs. Sørum

Hjelpetelefoner m.m.

 

Fakta om å få hjelp ved psykiske problemer

Det er vanlig med psykiske vansker og lidelser. Ifølge Helsenorge.no vil nesten halvparten av alle i Norge få psykiske vansker eller lidelser i løpet av livet. De vanligste vanskene er: 

 • Angst
 • Depresjon
 • Rusproblemer

 I tillegg er det en god del som opplever vansker i forhold til:

 • Spiseforstyrrelser
 • Traumelidelser som f.eks PTSD
 • ADHD
 • Autisme
 • Selvskading
 • Andre psykiske plager

 

Fastlegen

Fastlegen din kan gi deg behandling for lette og moderate psykiske plager og henvise deg videre. Fastlegen hjelper deg å få kontakt med psykisk helsetjeneste og andre tilbud i kommunen eller henvise til psykolog, spesialister ved et distriktspsykiatrisk senter, psykiatriske klinikker, eller sykehus. Ved mistanke om psykiske lidelser har legen anledning til å henvise til:

 • Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) - for barn og ungdom
 • Voksenpsykiatrisk poliklinikk (DPS) - for voksne

 

Andre tjenester

Andre tjenester som er aktuelle er:

 • Familiens Hus eller andre tverrfaglige tjenester i kommunen
 • Frisklivsentralene
 • Psykolog i kommunen
 • Oppsøkende team ved sammensatte rus- og psykiske lidelser
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Helsestasjon og skolehelsetjeneste (for barn og unge)

 Snakk med legen din eller andre fagpersoner i din kommune for å få veiledning omkring hvem som best kan hjelpe deg og din familie.

 

  

Rus og avhengighet 

rus og avhengighet mobil

 

Finn fram til behandling, mestringstilbud og pårørendetilbud ved rus- og annen avhengighet. Dette inkluderer kommunale rustiltak, behandling i spesialisthelsetjenesten, og pårørendetilbud.

Kommunale rustilbud. Sørum

Rusbehandling. Sørum

Pårørendetilbud ved rus. Sørum

 

Fakta om å få hjelp ved rusproblemer

Det er vanlig med psykiske vansker og lidelser. Helsenorge.no skriver: "Henvend deg til enhet for rusarbeid i kommunen eller til fastlegen hvis du trenger hjelp med et rusmiddelproblem."

De skriver også:

"Rusarbeidet kan være organisert forskjellig i ulike kommuner. Noen steder er rustjenestene plassert i NAV, andre steder i egen rustjeneste eller i en felles rus- og psykisk helsetjeneste." 

Sentrale oppgaver for kommunens rushjelp er å tilby:

 • behandlings- og rehabiliteringstjenester
 • praktisk bistand og opplæring
 • plass i institusjon
 • økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak
 • tilbud om midlertidig bolig
 • medvirke til å skaffe bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet

Det finnes også ulike pårørendetilbud for familier hvor noen av rammet av rusproblemer. 

Snakk med legen din eller andre fagpersoner i din kommune for å få veiledning omkring hvem som best kan hjelpe deg og din familie.

 

 

Lærevansker

laerevansker mobil

 

Finn fram til aktuelle hjelpetilbud ved lærevansker og utfordringer knyttet til skole / barnehage. Dette inkluderer pedagogisk-psykologisk tjeneste, andre støttetjenester, og ulike ressurser for hjelp til bedre læring.

Hjelpetilbud ved lærevansker. Sørum

 

Fakta om å få hjelp ved lærevansker

En del barn og unge strever i sin hverdag, og har vansker med å få tilstrekkelig utbytte av barnehage- eller skoletilbudet. Da kan det være behov for å innhente hjelp fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

PPT skal sikre at barn, elever og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skole får et inkluderende, likeverdig og tilpasset tilbud. Det er noe forskjellige rutiner for henvisning til PPT i ulike kommuner. 

Snakk med ansatte i barnehagen eller skolen, eller ta kontakt med PPT, for å få veiledning omkring hvor vidt ditt barn/ungdom kan ha nytte av hjelp fra PPT.

Det finnes også andre aktuelle tilbud ved lærevansker, som f.eks kurstilbud ved Statped, og nettbaserte ressurser. Ofte vil unge med lærevansker ha sammensatte vansker og kan ha behov for hjelp fra andre tjenester. 

 

 

Parforhold og familie

parforhold og familie mobil

 

Finn fram til hjelpetilbud for parforholdet og vansker i familier. Dette inkluderer familievernkontor, familietjenester (i noen kommuner), og hjelpe- og støttetilbud ved familievansker. Du finner også oversikt over samlivskurs, sinnemestringskurs, og foreldrekurs. 

Familieveiledningstilbud. Sørum

Samlivskurs. Sørum

Sinnemestringskurs. Sørum

Foreldrekurs. Sørum

Praktisk hjelp / avlastningstilbud. Sørum

 

Fakta om å få hjelp ved problemer i parforhold og familie

Utfordringer i parforhold eller i familien kan handle om mange forskjellige forhold. Noen aktuelle problemstillinger er: 

 • Misnøye / dårlig kommunikasjon i parforholdet
 • Problemer knyttet til sinnemestring i familien
 • Vansker knyttet til foreldrerollen
 • Belastninger grunnet tyngende omsorgsoppgaver eller rus/sykdom i familien

Det finnes ulike tjenester som kan være til hjelp når du og din familie opplever slike vansker. Noen sentrale tjenester i denne sammenheng er:

 • Familiens Hus (eller andre tverrfaglige tjenester i kommune)
 • Familievernkontorene
 • Andre tjenester som tilbyr relevante mestringstilbud

Ta gjerne kontakt med din fastlege eller andre fagpersoner i din kommune for å få informasjon om aktuelle tilbud. 

 

 

Belastende livssituasjoner

belastende livssituasjoner mobil

 

Finn fram til hjelpetilbud knyttet til belastende livssituasjoner som vold, overgrep, mobbing og dødsfall i nettverk / familie. Dette inkluderer barnevernstjenesten, krisesentre, sentre mot incest og seksuelle overgrep, støttetilbud ved mobbing, og sorggrupper.

Vold i nære relasjoner. Sørum

Omsorgssvikt / bekymring for barn. Sørum

Seksuelle overgrep. Sørum

Mobbing. Sørum

Sorg etter dødsfall / selvmord. Sørum

Pårørendetilbud ved sykdom. Sørum

 

Fakta om å få hjelp ved belastende livssituasjoner

I mange tilfeller blir psykiske lidelser og vansker utløst av belastende livssituasjoner og det kan derfor være aktuelt å søke hjelp for psykiske lidelser (se faktaboks lenger oppe).

Andre ganger er det selve den belastende livssituasjonen som det er behov for å få gjort noe med, eller det kan være behov for å få hjelp med å håndtere naturlige reaksjoner (ikke psykiske lidelser) som kommer i kjølvannet av slike belastninger. Et eksempel på dette kan være sorggrupper eller støttetiltak ved generelt belastende livssituasjoner som f.eks å leve med funksjonshemming/sykdom i familien.

Eksempler på tjenester som har relevans i forhold til belastende livssituasjoner er:

 • Barnevernstjenesten
 • Krisesentre / incestsentre
 • Støtte- eller informasjonstilbud knyttet til mobbing
 • Mestringstilbud knyttet til sorg etter dødsfall (f.eks sorggrupper)
 • Pårørendetilbud ved belastninger i familien

Snakk gjerne med legen din, eller andre fagpersoner i din kommune, for å få veiledning omkring hvem som best kan hjelpe deg og din familie.

 

PS: Ved svært alvorlige situasjoner:

 • Helsenorge.no skriver: "Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113" (les mer).
 • Politiet skriver: "Bruk nødnummeret (112) kun ved nød og behov for øyeblikkelig hjelp." (les mer).

 

Livsstil, kosthold og søvn

livsstil ny mobil

 

Finn fram til støtte- og mestringstilbud som kan hjelpe deg til en sunnere livsstil. Dette inkluderer frisklivsentral (i mange kommuner) og andre tilbud rettet imot fysisk aktivitet, kosthold, stressmestring, eller søvnvansker.

Hjelp til en sunnere livsstil. Sørum

 

Fakta om å få hjelp til livsstilsendring

Mange kommuner har frisklivsentraler som kan bistå innbyggere med å oppnå større mestring i hverdagen gjennom tilrettelagt fysisk aktivitet, kostholdsveiledning, snus-/røykesluttkurs, eller andre mestringstilbud som f.eks mestring av depresjon/stress, eller tilbud rettet imot søvnvansker. Lavterskeltilbud som f.eks Rask psykisk helsehjelp i kommunen kan også bistå med slike endringer.

Andre tjenester kan også bistå med å bryte ut av usunne levevaner og gi hjelp knyttet til f.eks fysisk aktivitet og stressmestring. 

Snakk med legen din eller andre fagpersoner i din kommune for å få veiledning omkring hvem som best kan hjelpe deg.

 

 

Kurs og konferanser

kurs konferanse mobil

 

På hjelptilhjelp.no finner du også en mengde kurstilbud som er rettet imot fagfolk i hjelpeapparatet og skoler/barnehager. Dette inkluderer enkeltstående kurs/konferanser, utdanningsprogrammer / kompetanseheving, og nettbaserte kurs.

Kurs / konferanser. Sørum

Utdanning / kompetanseheving. Sørum

Nettbaserte kurs

 

Fakta om kurs/konferanser

Det finnes en lang rekke tilbydere av kurs, konferanser, og utdanninger / kompetanseheving innenfor psykisk helse-, rus og barnevernsfeltet. Disse kursene er typisk rettet imot ansatte i ulike deler av hjelpeapparatet, skole eller barnehager. Enkelte kurs retter seg også imot privatpersoner. 

De regionale kompetansesentrene

En viktig aktør for kurs og kompetanseheving er de regionale kompetansesentrene:

 • Regionalt kompetansesenter for vold, traumatisk stress, og selvmordsforebygging (RVTS)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU / RBUP)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus)

Disse tjenestene har i sitt mandat å være "en tjeneste for tjenestene" og bistår ansatte i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten med kunnskapsformidling, forskning og kompetanseheving. Sentrene har ulike tyngepunkt i forhold til hvilke tema som står mest sentral.

I tillegg er det også flere andre regionale og/eller nasjonale kompetansemiljøer som tilbyr aktuelle kurs og opplæring.

Andre kursarrangører

Andre kursarrangører inkluderer private tjenester og/eller frivillige eller ideelle organisasjoner som arrangerer seminarer og kurs. 

Nettbaserte kurs  

Det finnes etter hvert også en god del nettbaserte kurs som kan være relevante.

Ta gjerne en kikk på hjelptilhjelp.no sin kursportal for å få en bedre oversikt over kommende kurs/konferanser.

 

Noe som mangler i oversikten?

Hjelptilhjelp.no ønsker tips og tilbakemeldinger på hva som mangler i oversikten over hjelpetilbud for innbyggere i din kommune. 

Jobber du i Sørum? Sjekk om oversikten er komplett og:

Gi din tilbakemelding om noe mangler eller er feil

Les også