Barn og ungdom med problematisk og skadelig seksuell atferd. RVTS Øst

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7160
#: 150
Publisert til: 2018-12-31 15:25:00

Beskrivelse

I dag går vi ut fra at mellom 30-50% av alle overgrep mot barn og ungdom skjer av en person som er under 18 år. Skadelig seksuell atferd ligger innunder kriteriene for alvorlig atferdsforstyrrelse i diagnosesystemet ICD-10, og vil kunne få alvorlige konsekvenser for både utøver og utsattes helse og utvikling. Det foreligger etter hvert mye erfaringer både fra Norge og andre land som viser at det er mulig å forebygge nye overgrep gjennom å fokusere på tematikken på en hensiktsmessig måte, basert på konkrete verktøy og manualer.

RVTS Øst inviterer i samarbeid med Betanien (V27) og Barnehuset i Oslo til en kursrekke (AIM2) som handler om bekymringsfull og/eller skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom. AIM2 (Assesment–Intervention–Moving on) er et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd (SSA). Programmet er utviklet i England og er oversatt og bearbeidet for Norge av kompetansemiljøet V27, ved Betanien BUP. AIM2 er besluttet implementert i Norge i samarbeid med de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Detaljer

Sted Østlandet


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.