Traumebevisst omsorg. RVTS Midt

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7170
#: 126
Publisert til: 2018-12-31 20:15:00

Beskrivelse

Undervisning og veiledning for ansatte som arbeider med barn og unge med fluktbakgrunn.

De fleste flyktninger kommer fra land med krig og konflikt. Mange har vært utsatt for store stressbelastninger både før de flyktet og under flukten til Norge. Nyankomne barn og unge befinner seg i en sårbar livsfase, og måten de blir møtt på har stor betydning for hvordan de utvikler seg videre.

Traumebevisst omsorg hviler på kunnskap om hjernen, kunnskap om tilknytning, kunnskap om potensielle følger av traumer og kunnskap om barns utvikling. Å utøve traumebevisst omsorg handler om å kunne se barn og unges ulike utrykk og adferd i lys av denne kunnskapen, og å kunne reflektere og vurdere om uttrykket og adferden bør forstås i lys av livshistorien til barnet, eller om det er andre faktorer man står ovenfor. Det handler også om å legge til rette slik at barn og unge som bærer med seg erfaringer med store stressbelastninger kan få nye erfaringer som øker deres følelse av trygghet. Å erfare trygghet i ulike aktiviteter, i lek, læring og ikke minst i møte med andre unge og voksne er helt avgjørende for å bygge en god og robust psykisk helse.

RVTS tilbyr undervisning og veiledning i traumebevisst omsorg til ansatte som til daglig arbeider med barn og ungdom med fluktbakgrunn. Det er blant annet miljøterapeuter, miljøarbeidere, pedagoger, barnevernsansatte og fosterforeldre.

Detaljer

Sted Midt-Norge


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.