hjelptilhjelp banner

Hva er stress?

Stress er kroppens naturlige reaksjon i møte med krav og forventninger. F.eks er det naturlig å bli stresset når man skal ta en eksamen, eller når man skal utføre vanskelige arbeidsoppgaver både hjemme, på skole, eller i arbeidslivet. Psykologisk stress oppstår når en person opplever at omgivelsenes krav og forventninger overstiger egen kapasitet. Da blir stresset ubehagelig, og kan kjennes overveldende. 

Her ser du noen nyttige videoer om stress og hvordan vi kan forholde oss til stress. 

 

Stress og psykisk helse

Mange er plaget med stress, og for mennesker med sammensatte lidelser, med både fysiske og psykisk helseplager, er håndtering av stress nøkkelen til et bedre liv

 

Kropp og sinn henger sammen

Det er viktig å forstå at kropp og psyke henger sammen, noe som blir tydelig i forhold til fenomenet stress. Blant annet er hormonsystemene i kroppen særlig følsomme for psykologisk stress (kilde: NHI):

  • Hjernen: Hormonsystermer i hjernen (den hypothalamiske-hypofysære-adrenokortikale akse, HPA) påvirkes avs tress. Kortisol skilles ut ved økt HPA-aktivitet og regulerer en lang rekke prosesser i kroppen (fysiologiske prosesser).
  • Binyrene: Hormonsystemer i binyrene (adrenale medulla, SAM) påvirkes også av stress. Katekolaminer, stresshormoner, frigjøres som en respons på SAM-aktivering og påvirker hjerte, blodårer, lunger, lever, skjelettmuskulatur og immunsystemet.
  • Langvarig stress: Langvarig eller gjentatt aktivering av HPA- og SAM-systemene kan blande seg inn i kontrollen av andre fysiologiske systemer, noe som øker risikoen for fysiske og psykiatriske forstyrrelser. 

Stress påvirker også reguleringen av immunologiske prosesser og betennelsesprosesser (inflammasjon), noe som i sin tur kan ha effekter på depresjon, infeksjon, autoimmune sykdommer, koronarsykdom og noen kreftsykdommer.

 

Stress øker risikoen for psykiske problemer

Det er bra at vi har evnen til å bli stresset. Kroppen forbereder seg da på det ekstra arbeidet en utfordrende situasjon krever, og vi blir i stand til å yte litt mer når det trengs. Vi skjerper oss når vi blir stresset! Stress i seg selv gjør oss ikke syke, men stress som blir for intenst eller pågår over for lang tid, kan bli en belastning. I møte med kronisk stress kan risikoen for helseproblemer øke.

Med andre ord kan stress over tid føre til helseproblemer. Slikt stress bidrar til å øke risikoen for depresjon. Samtidig vil mennesker med depresjon gjerne ha vansker knyttet til å regulere ned stress, noe som kan bidra til en svekket fungering i hverdagen - også i tiden etter at depresjonen er over. Dette er viktig å være klar over, ikke minst for å forebygge nye depressive perioder. 

En viktig type stress er traumatisk stress. Med dette begrepet menes både stressreaksjonene som kommer under en traumatisk hendelse (f.eks vitne til en ulykke, at noen i familien dør, at en utsettes for vold, etc), og reaksjonene som kan komme i kjølvannet av traumene. Her brukes gjerne begrepet post-traumatisk stress. I ekstreme tilfeller kan man utvikle post-traumatisk stresslidelse. Det å ha opplevd traumer kan påvirke stressystemene i hjernen, noe som kan gjøre en mer sårbar for psykiske vansker senere i livet. Dette er et viktig perspektiv innenfor utviklingspsykologien, og framhever betydningen av tidlig innsats for å hjelpe risikoutsatte barn og unge.

 

Forebygging og behandling av stress

Å forebygge stress er viktig for å oppleve bedre mestring i livet og for å forebygge sykdom. Å forebygge stress vil ikke nødvendigvis si å unngå stressende opplevelser. Det er kanskje verken mulig eller ønskelig. Men å finne måter å håndtere slike opplevelser på, som reduserer de negative følelsene, er viktig. Regel nummer én vil være å prøve å gjøre noe med den situasjonen som utløser stresset.

Dette kan være snakk om veldig forskjellige forhold fra person til person.

Hjelpetilbud ved stress

Mye av det som skjer innenfor psykisk helsehjelp handler om stress.

  • For det første, i ulike former for behandling vil man forsøke å gi pasienten bedre strategier for å håndtere psykiske plager som gjerne utløses og opprettholdes av stressende livsforhold.
  • For det andre, det finnes ulike mestringstilbud som handler om å styrke motstandskraften i møte med stress, f.eks for mennesker som lever som pårørende ved psykisk sykdom, rus eller funksjonshemming, eller i form av generelle stressmestringskurs eller kurs for å håndtere belastning.
  • For det tredje, mye av hjelpen som gis i hjelpeapparatet forsøker å bistå inn i livene til barn, unge og voksne på en måte som kan dempe stress og belastning.

For mer informasjon om hjelpetilbud der du bor, sjekk samlesiden for din kommune.

 

Relaterte temaer

Her er noen temaer som også kan være aktuelle:

  • er en psykisk helsetilstand som utløses av en traumatisk hendelse du enten har opplevd selv eller har vært vitne til. Mange forbinder PTSD med voldtekt eller krig, men noen kan for eksempel få PTSD dersom nære personer plutselig dør eller du blir involvert i en dramatisk trafikkulykke.
  • er en psykisk lidelse hvor tristhet, håpløshetsfølelse, og nedsatt energinivå er vanlige symptomer. Depresjon gir både kroppslige og psykiske symptomer, og er noe annet enn den sorgen og nedstemtheten vi alle rammes av i løpet av livet.
  • handler om å ta grep i forhold til levevaner og å finne måter å skape varige endringer i livet, når det gjelder fysisk aktivitet, kosthold, eller mestring av stress.

 

Nyttige artikler om stress

Vil du lære mer om stress og mestring av stress? Da anbefaler vi følgende artikler:

Hva er stress?
Ditt toleransevindu
Trening renser fra stress
Selvmedfølelse og stress
Kronisk stress
Depresjon og stress