hjelptilhjelp banner

Hva er Asperger syndrom?

Asperger syndrom er en autismediagnose, og regnes derfor som en autismespekterforstyrrelse (ASF). Det som kjennetegner Asperger syndrom er at man har en betydelig nedsatt fungering som følge av autismesymptomer, samtidig som man er høytfungerende i den forstand at man har språk og et intelligensnivå innenfor det normale. Fordi det er mye ved personen med Asperger syndrom som oppfattes som "normalt", kan det være vanskelig å bli forstått. Man kan si at Asperger syndrom derfor kan være en usynlig vanske for en del av de som innfrir kriteriene for diagnosen.

Les mer:

 

Symptomer på Asperger syndrom

Asperger syndrom er en diagnose som faller inn under autismespekterforstyrrelsene (ASF). ASF er kjennetegnet av kvalitative avvik i utvikling av:

  • Evne til gjensidig sosial samhandling
  • Evne til kommunikasjon
  • Stereotypt og repetitivt mønster når det gjelder interesser og atferd

Asperger syndrom gir seg vanligvis tilkjenne fra rundt treårsalderen, men en må som regel vente til barnet er i skolealder før det er mulig å stille en sikker diagnose.

Disse barna utvikler språk slik at de kan samtale med andre innen milepælene for de tre første leveårene. Grammatikk og ordsammensetning er ofte velutviklet, men kan oppleves som nedsatt som følge av at disse barna har forstyrret sosialt samspill og kontaktvansker med andre (som ved barneautisme). De frembyr også innsnevret gjentakende stereotyp atferd og interessefelt som ved barneautisme.

De kan ha nedsatt grovmotorikk og koordinasjon, men det gjenspeiler nok først og fremst ensidige interesser og mangel på øvelse. De kan i mange tilfeller ha fremragende hukommelse, god evne til å lære utenat og ofte svært godt utviklede ferdigheter knyttet til sine spesielle interessefelter. Det kan foreligge lærevansker på andre områder. De løser evneprøver på et nivå som er normalt for sitt alderstrinn.

Kilde: NHI

 

Nyttige artikler om Asperger syndrom

Vil du lære mer om autisme? Da anbefaler vi følgende artikler:

Barnet med Asperger
Asperger i klasserommet
Huskeliste for foreldre
Huskeliste for lærere
Jenter med Asperger
Voksne med Asperger
Portretter om autisme