Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Mobbing kan skje både av barn og voksne. Denne artikkelen fokuserer på mobbing hos barn og unge.

Bilde: av Timothy Eberly på Unsplash Definisjon på mobbing

En mye brukt definisjon på mobbing er hentet fra Olweus (1992:17):

"En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer".

Det finnes andre definisjoner på mobbing. De fleste av disse krever at følgende kjennetegn er tilstede:

 

 1. Det må være ubalanse i styrkeforholdet mellom de som mobbes og de som mobber. Et mobbeoffer kan imidlertid mobbe andre elever. Elever som ofte slåss med hverandre blir ikke mobbet dersom det varierer hvem som tar initiativet til slåssingen.
 2. Mobbingen må foregå over en viss tid. Over hvor lang tid kan diskuteres, men enkeltepisoder kalles vanligvis ikke mobbing, selv om de er aldri så alvorlige.
 3. Handlingene må være av en viss alvorlighetsgrad. En kan ta utgangspunkt i hva eleven opplever som alvorlig. Det er klart at lett erting, som eleven ikke plages av, ikke er mobbing.

 

Ulike typer mobbing

Ofte snakker vi om tre hovedformer for mobbing: 

 

 1. Verbal mobbing (si stygge ting…). 
 2. Fysisk mobbing (slå, sparke…). 
 3. Utestengelse (en elev holdes utenfor…). 


Ved alvorlig mobbing, vil flere av disse mobbeformene opptre samtidig. 

 

Hvor vanlig er mobbing?

Elevsiden.no viser til en stor undersøkelse foretatt av Olweus på begynnelsen av 80-tallet, som fant  at ca. 9% av norske elever i alderen 8-15 år ble mobbet. Omtrent 7% av elevene mobbet andre. Gutter både mobber og mobbes mer enn jenter. Forekomsten av mobbing er størst hos de yngste elevene. Mobbing finnes på alle skoler! Det finnes selvsagt skoler med mer eller mindre mobbing. Men mobbing er dessverre vanlig.  

Kan mobbing forebygges?

Det er mye som kan gjøres for å forebygge mobbing, og for å håndtere mobbing på en god måte når det først skjer. Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd er en evidensbasert program som bidrar til å redusere mobbing i skolen. Du kan lese mer om dette programmet her.

 

 

Video: Om Olweus-programmet

 

Hva kan gjøres for å håndtere mobbing?

Det er viktig at man gjør noe med mobbingen. Ved ikke å gjøre noe, signaliserer man at mobbing er greit. Det er også farlig å bortforklare mobbingen med offerets eventuelle avvikende framferd. Får mobberen tak i dette, vil han tro at det han gjør er greit, mens offeret kan tro at mobbingen er fortjent. Både lærere og foreldre bør snakke med elevene om mobbing, markere avstand fra det, sette elevene inn i hvordan det kan oppleves å bli mobbet, samt snakke om hvordan man kan hjelpe mobbere til å slutte å mobbe. 

Det er dessverre en ganske utbredt oppfatning blant voksne, og også blant lærere, at mobbing er en konflikt som barn selv må løse. Dette brukes i neste omgang gjerne som begrunnelse for ikke å gripe inn, noe som blir helt feil. For det første er ikke mobbing en konflikt, men en form for utøvelse av aggresjon og man kan godt si at det er et overgrep.

For det andre er det ikke elevene, men de voksne som har hovedansvaret og må ta klart avstand fra mobbingen og sørge for at den opphører. Offeret må beskyttes, og mobberen må hjelpes til å forstå at de negative handlingene ikke aksepteres, og at de må stanses omgående. Det er rett og slett de voksne som må ordne opp i dette.

 

Ressurs i arbeidet mot mobbing 

 nullmobbing large gronn

 

Aktuelle hjelpetilbud ved mobbing

Den viktigste aktøren for å stoppe mobbing er de ansatte ved skolen eller barnehagen hvor det skjer. Det er helt avgjørende at skoleledelsen er involverte i håndteringen av mobbeing, og at støtteappratet rundt blir brukt ved behov. Foreldre har også anledning til å kontakte mobbeombudet for råd og veiledning, mens Fylkesmannen kan involveres for å bedømme om skolen har brutt eller følgen loven i forhold til å sikre at det aktuelle barnet har fått nødvendig beskyttelse og hjelp. 

Se også:

 1. Hjelpetilbud ved mobbing
 2. Pedagogiske støttetilbud m.m

Les mer om mobbing

 1. Nyheter
 2. Portretter
 3. Videoer
 4. Bøker

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også